KURSPLAN

Utvecklingsprojekt - klimatanpassning 7,5 Högskolepoäng

Development project- Climate adaptation
Avancerad nivå, F7013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-07

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-08-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kursen F7009B Klimatförhållanden eller motsvarande grundläggande kunskap om klimatförhållanden samt kursen F7006B Klimat, landskap och bebyggelse eller motsvarande kunskap om relationen klimat och bebyggelse samt kursen F7011B Klimat och människan eller motsvarande kunskap om relationen mellan människa och klimat.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap om:
• Planering respektive byggande för reducering av klimatpåfrestningar. 
• Möjligheten att nyttja positiva upplevelser av säsongsvariationer i klimatet och anpassa byggnader och bebyggelse till detta.
• Att arbeta med resiliens – förmågan att möta förändringar i klimatförhållanden.
• Datorstöd för beräkning/simulering av klimatförhållanden och utformning av stads respektive byggnadsformer.

Förmåga att:
• Tillämpa kunskap om människors utomhus- och inomhusmiljöer i olika klimatförhållanden.
• I projektarbete inom stadsbyggande respektive husbyggande visa på exempel att möta människors behov och önskemål i förhållande till klimatförändringar.
• Utveckla ett kvalificerat projekt inom givna resursramar.
• Utforma ett planeringsprojekt eller byggnadsobjekt med hänsyn taget till samhällets krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
• Ha presenterat sina resultat för målgrupper utanför universitetet både skriftligt och muntligt.
• Samverka i grupp med olika sammansättningar.


Kursinnehåll
Tillämpning av kunskap och färdigheter som tillägnats i tidigare kurser inom masterprogrammet Climate sensitive planning and building

Genomförande
Kursen genomförs som en tillämpning av de kunskaper studenten tillägnat sig inom respektive inriktning. Tillämpningen sker genom deltagande i planering, utveckling och projektering av ett konkret planeringsprojekt eller byggobjekt. Studenten deltar i kursen med sin inriktnings professionella basis som ingång och kommer att få arbeta med ett planeringsprojekt eller byggobjekt studenten kommer att möta i sitt framtida yrkesliv. Arbetet genomförs i grupp med en gruppledare. Varje grupp kommer att ha en handledare från universitetet. Projektet stöds dessutom av externa handledare med yrkeserfarenhet.

Examination
Ett moment (projektuppgift) ingår i kursen. Handledaren för varje grupp ansvarar för betygsättning av gruppens prestation i samråd med examinator för kursen. För slutbetyg krävs aktivt deltagande i och närvaro vid kritiktillfällen och slutpresentation av projektuppgift.

Examinator
Agatino Rizzo

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur väljs i samråd med respektive handledare i förhållande till projektuppgiften.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift - grupp7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.