KURSPLAN

Energiteknik, huvudkurs 15 högskolepoäng

Energy Engineering, project B
Avancerad nivå, F7013T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Thermodynamik och värmetransport MTM121/F0032T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att ge dig erfarenhet av verkliga energitekniska problem ute i arbetslivet.
1. Kunskap och förståelse
Efter fullgjord kurs kan du:
- tillämpa och kombinera kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden för att kunna lösa energitekniska problem och utveckla energisystem

2. Färdighet och förmåga
Efter fullgjord kurs kan du:
- planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar
- analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar med hänsyn till teknik, ekonomi och miljö
- skriftligen och muntligen presentera energitekniska problem, modeller och resultat för fackmän.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullgjord kurs kan du:
- kritiskt och självständigt formulera, begränsa och utvärdera energitekniska problemställningar
- reflektera över förutsättningar för jämställdhet inom energiteknik

Kursinnehåll
Projektering, litteratursökning och granskning av tidigare studier, konfigurationer av studerade system, energi- och massbalansberäkningar, teknisk genomförbarheten och val av komponenter, teknoekonomisk analys, miljöbedömning.

Genomförande
Detta är en projektkurs där industrin och samhälleliga aktörer föreslagit ett antal skarpa projekt som de vill ha utförda d v s verkliga problem som de behöver lösningar till. Till varje projektförslag finns en kort projektspecifikation där bakgrunden till projektet, syftet/målet med projektet såväl som en preliminär arbetsplan ofta fastställts. Projektet utförs som ett grupparbete med handledning från förslagsställaren av projektet och en lärare från universitetet.

Examination
Examinationen består av 4 moment där alla kommer att betygsättas enligt betygskalan: ej godkänd, 3,4 och 5. Alla moment måste utföras inom din grupp för att du ska bli godkänd. De fyra momenten är:
1) Planering av genomförande och val av angreppssätt för att lösa uppgiften.
2) Mellantidsredovisning - muntlig presentation av projektupplägg, metoder, genomförande och preliminära resultatet.
3) Slutredovisning – muntlig presentation av projektresultatet
4) Slutrapport – skriftlig teknisk rapport.

Examinator
Marcus Öhman

Övergångsbestämmelser
Kursen F7013T motsvarar kursen MTM138

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Studieanvisningar samt, vid behov, litteratur lämplig för respektive delprojekt (det senare kan diskuteras med er individuella projekthandledare)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 515.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.