Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Polaratmosfären 7,5 högskolepoäng

Polar Atmosphere
Avancerad nivå, F7014R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Kunskaper i atmosfärsfysik exempelvis F7004R Atmosfärfysik eller motsvarande Alternativt: Kunskaper i atmosfärsfysik, inkl. dynamik och strålning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten ska få kunskap om Jordens polaratmosfär och dess betydelse för solens växelverkan. Studenten ska kunna förklara polaratmosfärens fenomen och processer, kvalitativt och kvantitativt beskriva dem, likaså utvärdera deras betydelse ur en allmän synvinkel.

Färdighet och förmåga

Studenten skall kunna kritiskt och självständigt formulera frågeställningar och utföra beräkningar för fysikaliska processer inom givna tidsramar vilket uppmätts genom beräkningsuppgifter och arbete vid seminarier. Studenten skall kunna motivera, planera och genomföra vetenskapliga experiment vilket påvisas genom ett laborativt arbete. Studenten skall kunna kritiskt välja och bedöma relevans för vetenskaplig och teknisk information inom ämnet genom att utföra litteraturstudier. Förmåga och färdighet att i internationella sammanhang redogöra sina slutsatser och argument bedöms genom presentation på engelska. Studenten skall kunna visa sociala förmågor genom att kunna arbeta effektivt i en grupp vid seminarier under seminarierna och de praktiska delarna. Arbete under seminarierna ska stödja studenternas eget lärande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska ha insikt om polaratmosfärens betydelse för den hållbara utvecklingen. Detta visas via utvärdering av de relevanta tekniska och etiska aspekterna. Kursens ger studenten kännedom om de svenska nationella jämställdhetsmålen.


Kursinnehåll

Atmosfären i arktiska och antarktiska områden.

Strålning i den polära regionen.

Dynamik i den polära regionen (vindar, tidsvindar, vågor).

Aeronomi. Kemi för positiva och negativa ioner. Oxonium clusters. Aerosol.

Ismoln: bildning,  utveckling och roll.

Polärfenomen.

Rymdvädrets effetkt i den mellesta och lägre stratosfären, mesosfären.

Rymdvädrets effekt i termosfären.

Krsen behandlar aktuell forskning och utveckling inom polaratmosfär och rymdväder med inriktning mot hållbar utveckling samt begreppen jämställdhet och jämställdhetsintegrering.


Genomförande

Föreläsningar, seminarier, projektarbete och hemuppgifter som ger korrekt tolkning av de fysikaliska fenomenen likaså övning i experimentella tekniker, rapporter på engelska och muntliga presentationer framförda på engelska.


Examination
Examination sker  genom deltagande i seminarier, hemuppgifter och projektarbete. På hela kursen ges något av betyget Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) . För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är

Examinator
Victoria Barabash

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Book chapters, review articles

Murry L. Salby, Physics of the Atmosphere and Climate, Cambridge University Press, 2nd edition, 2012, ISBN 978-0-521-76718 Ch. 9, 14, 18

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Deltaga i seminarierG U 3 4 54.50ObligatoriskH17
0002ProjektarbeteU G#1.50ObligatoriskH17
0003Praktiska övningarU G#1.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-06-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21