Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Polaratmosfären 7,5 högskolepoäng

Polar Atmosphere
Avancerad nivå, F7014R
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Kunskaper i atmosfärsfysik exempelvis F7004R Atmosfärfysik eller motsvarande Alternativt: Kunskaper i atmosfärsfysik, inkl. dynamik och strålning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna förkara företeelser och värdera de grundläggande  principerna för jordens polaratmosfär i syfte att självständigt kunna föreslå relevanta forskning- och utvecklingprojekt samt att ta ställning till den pågående teknikutvecklingen och samhällsplaneringen utifrån klimatperspektiv i den arktiska regionen.

Kunskap och förståelse

Studenten ska få kunskap om jordens polaratmosfär och rymdväder samt deras betydelse för den arktiska regionen. Studenten ska kunna förklara polaratmosfärens företeelser och processer, kvalitativt och kvantitativt värdera dem, likaså utvärdera deras betydelse ur en allmän synvinkel.

Färdighet och förmåga
Studenten skall kunna kritiskt och självständigt formulera frågeställningar och utföra beräkningar för fysikaliska processer inom givna tidsramar vilket uppmätts genom beräkningsuppgifter och arbete vid seminarier. Studenten skall kunna motivera, planera och genomföra vetenskapliga experiment vilket påvisas genom ett laborativt arbete. Studenten skall kunna kritiskt välja och bedöma relevans för vetenskaplig och teknisk information inom ämnet genom att utföra litteraturstudier. Förmåga och färdighet att i internationella sammanhang redogöra sina slutsatser och argument bedöms genom presentation på engelska. Studenten skall kunna visa sociala förmågor genom att kunna arbeta effektivt i en grupp vid seminarier under seminarierna och de praktiska delarna. Arbete under seminarierna ska stödja studenternas eget lärande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska ha insikt om polaratmosfärens betydelse för den hållbara utvecklingen. Detta visas via utvärdering av de relevanta tekniska och etiska aspekterna. Kursens ger studenten kännedom om de svenska nationella jämställdhetsmålen. Studenten skall få fördjupad insikt i aktuell forskning och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Kursinnehåll

Kursen innehåller och behandlar grundläggande principer och företeelser i jordens polaratmosfär: strålnings- och dynamiska processer, sammansättning och struktur, ismoln, snö och dess betydelse för atmosfäriska processer, rymdväder och dess inverkan på atmosfären.

Kursen behandlar aktuell forskning och utveckling inom polaratmosfär och rymdväder med inriktning mot hållbar utveckling samt begreppen jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbete och hemuppgifter som ger korrekt tolkning av de fysikaliska fenomenen likaså övning i experimentella tekniker, rapporter på engelska och muntliga presentationer framförda på engelska.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker dels genom duggor, dels genom hemuppgifter, dels genom muntliga redovisningar (seminarium) och ett grupptarbete. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända med betyget "G". 

Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen ges något av betyget Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).


Examinator
Victoria Barabash

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar
A. Brekke, Physics of the Upper Polar Atmosphere, Springer Berlin Heidelberg, 2013, ISBN 978-3- 642-27401-5.
B. G. P. Brasseur, S. Solomon, Aeronomy of the Middle Atmosphere, Springer, 23rd edition, 2005, ISBN 1-4020-3824-0.
C. J. K. Hargreaves, The Solar-Terrestrial Environment, Cambridge University Press, Cambridge Atmospheric and Space Science Series, 1992, ISBN 0 521 42737 1.
D. Holton J. and Hakim G., An Introduction to Dynamic Meteorology, 5th edition, 2013

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektarbeteU G#1.50ObligatoriskH17
0003Praktiska övningarU G#1.50ObligatoriskH17
0004Skriftliga testerG U 3 4 53.00ObligatoriskH21
0005Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-06-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16