Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Termiska turbomaskiner och ångpannor 7,5 högskolepoäng

Thermal Turbomachines and Steam Boilers
Avancerad nivå, F7014T
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande mekanik (t.ex. F0004T, Fysik 1), grundläggande principer om flöden (t.ex. F0031T, Hydromekanik), termodynamiska principer (t.ex. F0032T, Termodynamik och värmetransport). Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenterna skall efter avklarad kurs:

1.     Kunskap och förståelse

  • kunna illustrera designkonfigurationer för gasturbiner, flygmotorer och ångpannor
  • kunna identifiera de termodynamiska fenomen som inträffar i flygmotorer och ångpannor

2.     Färdighet och förmåga

  • kunna beräkna energibalans i cykler med gas- och ångturbiner
  • kunna utföra endimensionella beräkningar vi kompressibel strömning
  • kunna lösa strömningstekniska problem för enskilda steg i kompressorer och turbiner
  • kunna beräkna värmebalans och ång/vattencirkulation i ångpannor

3.     Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna utvärdera inverkan av olika designparametrar på flygmotor och ångpanna prestanda
  • kunna översiktligt diskutera frågor om energiovandling i flygmotorer och ångpannor

Kursinnehåll
Kompressibel strömning. Elementär turbinteori, tvådimensionell strömning i turbinsteg, strömningsförluster. Karakteristik vid varierande driftförhållanden. Radial och axialkompressorer, funktionsprinciper och tillämpningsområden. Karakteristik vid varierande driftförhållanden. Luft-rökgassystem i ångpannor, vattenkrets i ångpannor, utrustning för rökgasrening. Två projektuppgifter a) Beräkning av dragkraft för flygmotor. b) Dimensioneringsberäkning för ångpanna.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lektioner med teorigenomgång och problemlösning. Inlämning av bonusuppgifter. Två projektuppgifter i grupper om 2-3 studenter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Modul 1: Skriftlig individuell tentamen (alternativa examinationsformer kan förekomma) med differentierade betyg enligt betygskala G U 3 4 5. Modul 2: Godkända projektuppgifter. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Examinator
Andrea Toffolo

Övergångsbestämmelser
Kursen F7014T motsvarar kursen MTM143

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Material från lektioner
Saravanamuttoo HIH, Rogers GFC, Cohen H, Straznicky PV. Gas Turbine Theory (6th edition), Prentice Hall (2008). ISBN 10: 0132224372
Stencilerat material från institutionen

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektU G#3.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2022-02-14