KURSPLAN

Termiska turbomaskiner och ångpannor 7,5 Högskolepoäng

Thermal Turbomachines and Steam Boilers
Avancerad nivå, F7014T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Maskinteknik

Behörighet

Fysik, hydromekanik. Fördjupade kunskaper i Termodynamik samt mass och värmetransport.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenterna skall efter avklarad kurs:

1.     Kunskap och förståelse
- ha en överblick om design konfigurationer för gasturbiner, flygmotorer och ångpannor
- kunna förstå de termodynamiska fenomen som inträffar i flygmotorer och ångpannor

2.     Färdighet och förmåga
- kunna beräkna energiomsättningen vid kretsprocesser för gas och ångcykler
- kunna göra endimensionella beräkningar vi kompressibel strömning
- kunna gör strömningstekniska beräkningar av enskilda steg i kompressorer och turbiner
- kunna göra beräkningar av värmebalans och cirkulationsberäkningar för pannor

3.     Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna utvärdera inverkan av olika designparametrar på flygmotor och ångpanna prestanda
- ha kännedom om energiomvandlingsfrågorna i flygmotorer och ångpannor


Kursinnehåll
Kompressibel strömning. Elementär turbinteori, tvådimensionell strömning i turbinsteg, strömningsförluster. Karakteristik vid varierande driftförhållanden. Radial och axialkompressorer, funktionsprinciper och tillämpningsområden. Karakteristik vid varierande driftförhållanden. Luft-rökgassystem i ångpannor, vattenkrets i ångpannor, utrustning för rökgasrening. Projektuppgifter a) Beräkning av dragkraft för flygmotor. b) Dimensioneringsberäkning för ångpanna.

Genomförande
Lektioner och tillämpningsövningar.

Examination
Godkända projektuppgifter. Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Andrea Toffolo

Övergångsbestämmelser
Kursen F7014T motsvarar kursen MTM143

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
(Henrik Alvarez: Energiteknik del 1 och 2)
Cohen, Rogers, Saravanamuttoo: Gas turbine theory.
Stencilerat material från institutionen

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0002Projekt3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.