Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Spektroskopi för planetarisk utforskning 7,5 högskolepoäng

Spectroscopy for planetary exploration
Avancerad nivå, F7015R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i matematik och fysik på kandidatnivå eller motsvarande. Grundkurser i fysik motsvarande 22,5 hp exempelvis tre kurser av: Fysik 1 F0004T, Fysik 2 F0005T, Fysik 3 F0006T, Elektromagnetisk fältteori F0007T Grundkurser i matematik motsvarande exempelvis två kurser av: Differentialkalkyl M0029M, Linjär algebra och integralkalkyl M0030M, Linjär algebra och differentialekvationer M0031M.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten skall tillägna sig kunskap om atom- och molekylspektroskopi  och dess praktiska tillämpningar särskilt vad avser studier av planetära atmosfärer. Efter kursen ska studenten kunna använda kunskapen.

Färdighet och förmåga

Studenten skall kunna kritiskt och självständigt formulera frågeställningar och utföra beräkningar för fysikaliska processer inom givna tidsramar vilket uppmätts genom beräkningsuppgifter. Studenten skall kunna motivera, planera och genomföra vetenskapliga experiment vilket påvisas genom ett laborativt arbete. Studenten skall kunna kritiskt välja och bedöma relevans för vetenskaplig och teknisk information inom ämnet genom att utföra litteraturstudier. Förmåga och färdighet att i internationella sammanhang redogöra sina slutsatser och argument bedöms genom presentation på engelska. Studenten skall kunna visa sociala förmågor genom att kunna arbeta effektivt i en grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Genom arbete med kurserns uppgifter skall studenten kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 


Kursinnehåll

Introduktion och principer för kvantmekanik. Symmetri och spektroskopi. Atomspektra. Molekylära rotationer, urvalsregler, Ramanspektroskopi. Molekylvibrationer, valregler. Spektroskopiska principer och instrument i UV-synligt spektrum, infraröd, mm-vågspektra. Sökandet efter liv i rymden med hjälp av spektroskopiska metoder. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och ett laborativt arbete som förutom att belysa fysikaliska fenomen även är avsedda att grundlägga goda experimentella färdigheter, rapportskrivningsvana på engelska och att träna muntlig redovisning på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom hemuppgifter, praktiska laborationer med labb-rapport och ett projektarbete. Projektarbetet examineras genom en skriftlig rapport och muntlig redovisning.  För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända

Examinator
Mathias Milz

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
J.M.Hollas,
Modern Spectroscopy,
ISBN 978-0470844168
4th. Ed.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003ProjektarbeteU G#1.50ObligatoriskV20
0004LaborationG U 3 4 52.00ObligatoriskH21
0005InlämningsuppgiftG U 3 4 54.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16