Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mekanikens tillämpningar 15 Högskolepoäng

Applied Mechanics
Avancerad nivå, F7015T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Läses i kombination med metodkurser enligt krav för examensinriktning eller masterutbildning inom Teknisk mekanik, Energi och vattenkraft eller Produktutveckling. Undantag kan göras efter samråd med examinator.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att tillsammans med metodkurser bilda en helhet (\"röd tråd\") genom ett problembaserad lärande som gör studenten särskilt lämpad att arbeta med forskning och utveckling inom mekanikområdet. I kursen förtydligas sammanhanget mellan inhämtade kunskaper och metoder genom deras tillämpning på konkreta tekniskt relevanta problem. Specifikt ska studenten efter avklarad kurs ha förmåga att: • Angripa tekniskt komplicerade problem. • Använda avancerade beräkningsmetoder och/eller mätmetoder. • Avgöra relevansen i resultat från avancerade beräknings- och mätmetoder. • Arbeta i grupp. • Uttrycka sig i tal och skrift. • Sätta tekniska problem i sitt sammanhang vad gäller ekonomi och samhällsnytta.

Kursinnehåll
Ett stort projekt, ofta med extern anknytning, som spänner över delar av metodkurserna leds av en grupp studenter. Studenterna coachas av lärare och övriga intressenter. Den kunskap som är nödvändig för projektets genomförande ingår och kursinnehållet är individbaserat. Användande av avancerade beräkningsprogram, experimentell teknik, systematisk problemlösning, projektplanering och ledarskap är fasta inslag i kursen.

Genomförande
För att uppnå målen ska studenten på et metodiskt sätt formulera lösbara problem utifrån en teknisk komplicerad och praktisk relevant frågeställning. Studenten ska sedan tillsammans med de andra gruppmedlemmarna applicera den mer teoretiska kunskapen som ges i metodkurserna på det valda problemet och presentera resultaten av detta på ett begripligt sätt. För att göra detta måste förmågan att använda avancerade beräknings- och mätmetoder utvecklas, och kommunikationsförmågan med människor på och utanför universitet förbättras.

Examination
En löpande bedömning där hänsyn tas till - Intiativförmåga, kommunikation, kreativitet och projektledning, 25% - Teknisk lösning, muntlig presentation och rapport, 50% - Populärvetenskaplig framställning, 25%

Examinator
Staffan Lundström

Övergångsbestämmelser
Kursen F7015T motsvarar kursen MTM161

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen är projektberoende och tas fram med respektive handledare/coach.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete15.0TG G U 3 4 5

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15