Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strömningsmekanikens beräkningsmetoder 7,5 högskolepoäng

Computational fluid dynamics
Avancerad nivå, F7018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik
Ingår i huvudområde
Maskinteknik

Behörighet

M0047M Differentialkalkyl, M0048M Linjär algebra och integralkalkyl, M0049M Linjär algebra och differentialekvationer, F0004T Fysik 1, F0006T Fysik 3, eller motsvarande. Strömningsmekanik F7016T. Vektor analys som i M0032M Funktioner av flera variabler och datorverktyg. Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du kunna

Kunskap och förståelse

  • Ha kunskap om de approximativa metoder, analytiska och numeriska metoder som används inom strömningsmekaniken.
  • Att förstå grunderna för dessa metoder och kunna förstå metodernas för och nackdelar.
  • Ha kunskap om turbulensmodellering och de enklaste turbulensmodellerna.
  • Kännedom om vilka kommersiella programvaror som finns inom strömningsmekaniken.

Färdighet och förmåga .

  • Kunna formulera ett strömningstekniskt problem på en form som gör det möjligt att lösa problemet med numerisk metod.
  • Formulera strömningsproblem som finit differensmetod och finit volym metod.
  • Kunna formulera och lösa enklare strömningsproblem med hjälp av kommersiell programvara för strömningsmekanik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Verifiera och kritisera resultat från kommersiella simuleringsprogram för beräkning av strömningsförlopp.
  • Avgöra när avancerade simuleringar eller experiment behöver genomföras.

Kursinnehåll
Numeriska metoder
Finita differensmetoden och Finita volymmetoden.

Turbulensmodellering ,
Olika turbulensmodeller som k-epsilon, k-omega och SST

Datorlaborationer
Datorövningar med kommersiell CFD programvara


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen bedrivs genom;

Lektioner där teori och metoder presenteras. Datorlaborationer som redovisas i teknisk rapport.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemålen under rubriken Kunskap och förståelse, samt Värdering och förhållningssätt examineras genom en skriftlig tentamen med betygsskalan U G 3 4 5. Lärandemålet under rubriken Färdighet och förmåga examineras genom inrapporterade laborationer med betygsskalan U G G+ och genom skriftlig examen.

Examinator
Hans Åkerstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F7018T motsvarar kursen MTM169

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Ferziger J. H. & Peric M. Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer
Material i digitalt kursrum
- Kompendium om turbulensmodellering
- Formelsamling
- Laborationshandledningar

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003InlämningsuppgifterG U 3 4 55.00ObligatoriskH11
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2022-02-14