KURSPLAN

Avancerad kontinumsmekanik 7,5 Högskolepoäng

Advanced Continuum Mechanics
Avancerad nivå, F7023T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17 att gälla från hösten 08.

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Grundkurs i hållfasthetslära eller kontinuumsmekanik.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i kontinuumsmekanik med tillämpningar inom hållfasthetsläran och strömningsläran.
2. Färdighet och förmåga
Målet är att ge deltagarna de kunskaper, begrepp och matematiska formuleringar och verktyg som behövs för att kunna studera och tillgodogöra sig forskningsresultat inom mekanikområdet.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Målet är att deltagarna ska få en insikt i de begränsningar och möjligheter som de själva har med de kunskaper och färdigheter inom området som de har förvärvat i sin utbildning.

Kursinnehåll
- Introduktion, Hooke’s lag och dess konsekvenser.- Tensoranalys.- Analys av töjningar.- Analys av spänningstillstånd.- Grundläggande samband för massa och rörelsemängd.- Elastiskt och plastiskt materialuppförande.- Tillämpningar inom strömningsmekaniken.

Genomförande
Undervisningen omfattar föreläsningar och övningar. Föreläsningarna ägnas åt teorigenomgång och övningarna åt problemlösning.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Examinator
Mats Oldenburg

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Y.C. Fung & Pin Tong, Classical and computational solid mechanics, World
Sientific, 2001, ISBN 981-02-3912-2.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.