Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillämpad strömningsmekanik 7,5 högskolepoäng

Applied fluid mechanics
Avancerad nivå, F7027T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Kurser inom strömningslära, F7015T och F7018T, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Beskriva olika strömningsmekaniska tillämpningar viktiga för industri och samhälle
  • Ge exempel på vetenskapliga frågeställningar inom strömningsmekaniken
  • Sammanfatta och översiktligt förklara strömningsmekaniska vetenskapliga texter

Färdighet och förmåga

  • Identifiera nyckelinformation från strömningsmekaniska läroböcker, vetenskapliga och populärvetenskapliga texter utifrån en given uppgiftsbeskrivning
  • Förbereda och genomföra muntliga presentationer av givna uppgifter
  • Tillämpa ett avancerat verktyg för numeriska strömningsberäkningar på ett enklare fall

Värdering och förhållningssätt

  • Visa samarbetsförmåga med andra personer i grupparbeten
  • Reflektera över strömningsmekaniska tillämpningar ur ett ingenjörsmässigt perspektiv
  • Motivera, verifiera och kritiskt granska resultat från numeriska strömningsberäkningarKursinnehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om strömningsmekaniska tillämpningar som är viktiga för industri och samhälle. Strömningstekniska fenomen som till exempel turbulens och industritillämpningar så som vattenkraft kopplas till aktuell forskning och intressanta frågeställningar. Studenterna får en översikt över experimentella metoder inom strömningsmekanik och tillämpar ett numeriskt verktyg för att simulera och analysera ett strömningsförlopp.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker huvudsakligen genom egna studier och obligatoriska grupparbeten med 2-4 deltagare. Studenten ska själv kunna söka ytterligare nödvändig information och kunskap utöver angivet kursmaterial. Kortare föreläsningar kan förekomma inom valda kursavsnitt. Alla grupper får en uppgift till varje kurstillfälle och får på egen hand läsa och sammanfatta relevant litteratur och redovisa detta muntligen. Det är obligatorisk närvaro vid alla schemalagda kurstillfällen och ett aktivt deltagande krävs där studenterna reflekterar över och diskuterar det som presenteras. Dispens från närvarokravet kan ges vid särskilda fall mot att studenten gör en inlämningsuppgift istället. I kursen ingår även ett projektarbete där studenterna tränar sin förmåga att använda ett verktyg för numeriska strömningsberäkningar. Projektarbetet redovisas muntligt i slutet av kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Samtliga lärandemål examineras kontinuerligt genom muntliga presentationer med betygsskalan U G#. Aktiv närvaro krävs vilket innebär att studenten vid varje tillfälle ska ha förberett sig, presentera samt delta i efterföljande diskussion.


Examinator
Staffan Lundström

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Material i digitalt kursrum
- Best Practice Guidelines
- Vetenskapliga artiklar
- Andra texter

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntliga presentationerU G#7.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-02-23

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17