KURSPLAN

Partikel- och kärnfysik 7,5 Högskolepoäng

Particle and Nuclear Physics
Avancerad nivå, F7031T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-02-20

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i kvantfysik och relativitetsteori, ex vis i kursen F0006T Fysik 3


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha en fördjupad förståelse för den moderna fysikens världsbild, vad gäller såväl mikro- som makrokosmos
- ha kunskaper om storskaliga och internationella forskningsprojekt inom området
- ha insikt om begrepp, teoretiska modeller och beräkningsmetoder inom området
- kunna redogöra korrekt och lättbegripligt för problemlösningar och projektuppgifter

Kursinnehåll
Grundläggande egenskaper hos kvarkar, elementarpartiklar och atomkärnor samt krafter och reaktioner mellan dem. Experimentella metoder, mätapparater och storskaliga forskningsanläggningar. Stark, svag och elektromagnetisk växelverkan. Elementarpartiklarnas statiska egenskaper. Partikelkollisioner och sönderfall. Kvarkar och den kvantkromodynamiska teorin. Naturkrafternas unifiering. Pågående forskningsprogram. Astropartikelfysik. Forskningens frontlinjer. Utmaningar inför framtiden. Kärnmaterians uppbyggnad. Kärnreaktioner och strålning. Kärnfysiken bakom fission och fusion.

Genomförande
I kursen tränas skriftlig och muntlig presentation av viktiga och avancerade moment och delområden och i form av problemlösning. Nivån på detta förutsätter att studenten har vana vid skriftlig redogörelse.

Examination
Examinationen sker via skriftlig redogörelse av problemlösnings-, projekt- och fördjupningskaraktär. Alternativ examination kan förekomma.


Övrigt
Denna kurs kan inte ingå i examen tillsammans med F0009T .

Examinator
Johan Hansson

Övergångsbestämmelser
Kursen F7031T motsvarar kursen F0009T

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
B. Povh, m.fl.: Particles and Nuclei, Springer Verlag, senaste upplagan (paperback).

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.