Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Partikel- och kärnfysik 7,5 högskolepoäng

Particle and Nuclear Physics
Avancerad nivå, F7031T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande kunskaper i kvantfysik och relativitetsteori, ex vis i kursen F0006T Fysik 3


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs har du som student:

  • en fördjupad förståelse för den moderna fysikens världsbild, vad gäller såväl mikro- som makrokosmos
  • kunskaper om storskaliga och internationella forskningsprojekt inom området
  • insikt om begrepp, teoretiska modeller och beräkningsmetoder inom området

Kursinnehåll
Grundläggande egenskaper hos kvarkar, elementarpartiklar och atomkärnor samt krafter och reaktioner mellan dem. Experimentella metoder, mätapparater och storskaliga forskningsanläggningar. Stark, svag och elektromagnetisk växelverkan. Elementarpartiklarnas statiska egenskaper. Partikelkollisioner och sönderfall. Kvarkar och den kvantkromodynamiska teorin. Naturkrafternas unifiering. Pågående forskningsprogram. Astropartikelfysik. Forskningens frontlinjer. Utmaningar inför framtiden. Kärnmaterians uppbyggnad. Kärnreaktioner och strålning. Kärnfysiken bakom fission och fusion.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I kursen tränar du som student på skriftlig och muntlig presentation av de centrala delarna av partikel- och kärnfysiken, inklusive problemlösning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker i normalfallet i seminarieform. Betygsskala G U 3 4 5


Övrigt
Denna kurs kan inte ingå i examen tillsammans med F0009T .

Examinator
Johan Hansson

Övergångsbestämmelser
Kursen F7031T motsvarar kursen F0009T

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
B. Povh, m.fl.: Particles and Nuclei, Springer Verlag, senaste upplagan (paperback).

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-02-20

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17