KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 1 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Classical Musican - 1
Avancerad nivå, F7032G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till konstnärlig masterutbildning i Musikalisk gestaltning med inriktning mot instrument. Provet ska visar kunskaper, färdigheter och arbetsmetoder för att självständigt som instrumentalist kunna instudera och gestalta musik på en hög konstnärlig kvalitativ nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:

  • Interpretation
  • Analys
  • Tradition/Nyskapande
  • Det publika mötet

Under kursen ska studenten ha inspirerats till: 

  • ett självständigt och reflekterande förhållningsätt genom interpretation av vald repertoar
  • en stilistisk medvetenhet och konstnärlig uttrycksfullhet 
  • att utveckla sin konstnärliga röst och identitet.

Kursinnehåll

Individuella lektioner, Seminarier, Masterclass, Kammarmusik/ensemblespel.


Genomförande

I samråd med studenten görs ett individuellt skriftligt upplägg av kursens inriktning, repertoar, konserter/konstnärliga produktioner, redovisningar samt muntliga och/eller skriftliga dokumentationer.  

Utöver den ordinarie undervisningen kan även studenten få möjlighet att delta i Masterclass med gästlärare.

Se även studiehandledning för respektive instrument.

De fyra samverkande perspektiven behandlas till stor del i gemensamma seminarier för alla studerade i den konstnärliga masterutbildningen.  


Examination

Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.  

Vid nivåprov (slutredovisning) och/eller konsert sker examination av kursen.

Kursen omfattar 1 delredovisning och 1 slutprov:

Delredovisning 1 = 7.5 hp
Slutredovisning = 15 hp

Båda delarna examineras i samband med fjärde masterveckan HT/alternativt under examinationsveckan i slutet på läsperiod 2/alternativt VT:s första mastervecka.

De uppgifter som redovisas inom respektive redovisning och tidsram, bestäms av lärare och student tillsammans utifrån dennes individuella planering.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd, förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver har visat en skicklighet och originalitet i den musikaliska/konstnärliga framställningen ur ett artistiskt perspektiv som överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läromedel och kurslitteratur föreskrivs av undervisande lärare och utgörs av litteratur/musikalier avpassad för den studerandes instrument inklusive eventuell ensemblerepertoar.

Se vidare studiehandledning för respektive instrument.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Delredovisning 1U G VG *7.50ObligatoriskH14
0002SlutredovisningU G VG *15.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.