Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 2 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Classical Musician 2
Avancerad nivå, F7033G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till konstnärlig masterutbildning i Musikalisk gestaltning med inriktning mot instrument, samt kunskaper motsvarande Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 1 (F7032G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:
• Interpretation
• Analys
• Tradition/Nyskapande
• Det publika mötet

Kursen utgör en fortsättning på Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 1 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta målen.
   
Efter kursens slut ska studenten ha:
• förvärvat ett självständigt och reflekterande förhållningsätt i interpretationen av vald repertoar
• förvärvat en stilistisk medvetenhet och konstnärlig uttrycksfullhet 
• förvärvat kunskaper om uppförandepraxis och stilkänsla
• visat förmåga att vidareutveckla sin konstnärliga röst och identitet 
• visat förmåga att söka nya sätt att mötas i konstnärliga och musikaliska konstellationer.


Kursinnehåll
Individuella och gemensamma lektioner, seminarier, Masterclass, ensemblespel.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I samråd med studenten görs ett individuellt upplägg av kursens inriktning, repertoar, konserter/konstnärliga produktioner, redovisningar samt muntliga och/eller skriftliga dokumentationer.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.  
Vid slutredovisning sker examination av kursen.

De uppgifter som redovisas bestäms av lärare och student tillsammans utifrån den individuella planeringen.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.
För betyget Väl godkänd, förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver har visat en skicklighet och originalitet i den musikaliska/konstnärliga framställningen som överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läromedel och kurslitteratur föreskrivs av undervisande lärare och utgörs av litteratur/musikalier avpassad för den studerandes instrument inklusive eventuell ensemblerepertoar.

Se vidare studiehandledning för respektive instrument.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Fortlöpande redovisningU G#17.50ObligatoriskH21
0004SlutredovisningU G VG *5.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17