KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 2 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Classical Musician 2
Avancerad nivå, F7033G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till konstnärlig masterutbildning i Musikalisk gestaltning med inriktning mot instrument, samt kunskaper motsvarande Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 1 (F7032G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör en fortsättning på Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 1 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta målen.
   
Efter kursens slut ska studenten kunna:

  • visa ett självständigt och reflekterande förhållningsätt genom interpretation av vald repertoar
  • visa en stilistisk medvetenhet och konstnärlig uttrycksfullhet 
  • visa sin konstnärliga röst och identitet 
  • visa sin förmåga att tillsammans med andra studenter söka nya sätt att mötas i konstnärliga och musikaliska konstellationer.

Kursinnehåll

 Individuella lektioner, Seminarier, Masterclass, Kammarmusik/ensemblespel.


Genomförande

I samråd med studenten görs ett individuellt skriftligt upplägg av kursens inriktning, repertoar, konserter/konstnärliga produktioner, redovisningar samt muntliga och/eller skriftliga dokumentationer.

Utöver den ordinarie undervisningen kan även studenten få möjlighet att delta i Masterclass med gästlärare.

Se även studiehandledning för respektive instrument.

De fyra samverkande perspektiven behandlas till stor del i gemensamma seminarier för alla studerade i den konstnärliga masterutbildningen.


Examination

Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Vid nivåprov (slutredovisning) och/eller konsert sker examination av kursen.

Kursen omfattar 1 delredovisning och 1 slutprov:

Delredovisning 1 = 7.5 hp sker i samband med fjärde masterveckan VT
Slutredovisning = 15 hp sker i samband med fjärde/alternativt femte masterveckan VT.

De uppgifter som redovisas inom respektive redovisning och tidsram, bestäms av lärare och student tillsammans utifrån dennes individuella planering.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd, förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänt, samt därutöver har visat en skicklighet och originalitet i den musikaliska/konstnärliga framställningen ur ett artistiskt perspektiv som överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läromedel och kurslitteratur föreskrivs av undervisande lärare och utgörs av litteratur/musikalier avpassad för den studerandes instrument inklusive eventuell ensemblerepertoar.

Se vidare studiehandledning för respektive instrument.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Delredovisning 1U G VG *7.50ObligatoriskV15
0002SlutredovisningU G VG *15.00ObligatoriskV15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.