Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 3 15 högskolepoäng

Musical Performance - Classical Musician 3
Avancerad nivå, F7034G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 2 (F7033G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör en fortsättning på Musikalisk gestaltning - Klassisk musiker 2 och syftar till fördjupning av de uppsatta målen och vidare utveckling av det personliga konstnärskapet inom valt musikaliskt område.

Efter kursens slut ska studenten:

  • visa på en stark medvetenhet i sin musikaliska analys och gestaltning av vald repertoar
  • visa förmåga att genom olika musikaliska uttrycksformer förverkliga konstnärliga idéer
  • visa på stor självständighet i sitt konstnärskap såväl som sitt musikaliska uttryck.

Kursinnehåll

Individuella lektioner, Seminarier, Masterclass, Kammarmusik/ensemblespel.


Genomförande

I samråd med studenten görs ett individuellt skriftligt upplägg av kursens inriktning, repertoar, konserter/konstnärliga produktioner, redovisningar samt muntliga och/eller skriftliga dokumentationer.

Utöver den ordinarie undervisningen kan även studenten få möjlighet att delta i Masterclass med gästlärare.

Se även studiehandledning för respektive instrument.

De fyra samverkande perspektiven behandlas till stor del i gemensamma seminarier för alla studerade i den konstnärliga masterutbildningen.


Examination

Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.
Vid slutredovisning och/eller konsert sker examination av kursen.
De uppgifter som redovisas bestäms av lärare och student tillsammans utifrån dennes individuella planering.

För betyget Godkänd förväntas att den studerande genomfört och redovisat förelagda uppgifter, allt på ett sådant sätt att kursmålen kan anses uppfyllda.

För betyget Väl godkänd, förväntas att studenten uppfyllt samtliga krav för betyget godkänd, samt därutöver har visat en skicklighet och originalitet i den musikaliska/konstnärliga framställningen ur ett artistiskt perspektiv som överstiger vad som krävs för betyget godkänd.


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Läromedel och kurslitteratur föreskrivs av undervisande lärare och utgörs av litteratur/musikalier anpassade för den studerandes instrument inklusive eventuell ensemblerepertoar.

Se vidare studiehandledning för respektive instrument.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#12.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G VG *3.00ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15