KURSPLAN

Statistisk fysik och termodynamik 7,5 Högskolepoäng

Statistical Physics and Thermodynamics
Avancerad nivå, F7035T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för teknikvetenskap och matematik 2011-02-07

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

F0047T Kvantfysik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs skall ha grundläggande kunskaper om:
–Grundläggande antaganden inom den statistiska fysiken.
–Ha förståelse för innebörden av mikrokannoniska, kannoniska och storkannoniska ensemblen.
–Bose-Einstein och Fermi-Dirac fördelningsfunktioner och den klassiska gränsen.
–Kunna använda begrepp som fria energin, Gibbs fria energi och entropi.
–Göra enklare medelfälts beräkningar.
–Kunna göra enklare Monte-Carlo program


Kursinnehåll

Tillstånd, ergodiska antagandet, partitionsfunktionen, entropi, mikrokannoniska, kannoniska och storkannoniska ensemblen, temperatur, reversibillitet, ideal gas (kinetisk gasteori), Maxwell-Boltzmann fördelningen, Gibbs fördelningen, Fermi och Bose statistik, fria energin, medelfälts teori, kritiska exponenter, skalnings teori, diffusion, Brownsk rörelse.


Genomförande

Undervisningen sker i form av lektioner med teorigenomgång och problemlösning. I kursen ingår även en eller ett par större programmeringsuppgifter. En av dessa uppgifter redovisas i form av en posterpresentation med obligatorisk närvaro, övriga redovisas skriftligt.


Examination
Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg. Obligatorisk muntlig och skriftlig presentation av programmeringsuppgiften 'Monte Carlo projekt' i form av en poster.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med F0018T.

Övergångsbestämmelser
Kursen F7035T motsvarar kursen MTF115.

Examinator
Hans Weber

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kittel Charles & Kroemer Herbert: Thermal Physics, Freeman 1980.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen5.0TG G U 3 4 5
0002Monte Carlo projekt2.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.
Se även