Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Förnybara drivmedel 7,5 högskolepoäng

Renewable motor fuels
Avancerad nivå, F7040T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Fysik 1 F0004T samt Kemiska principer K0016K eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande kursmål är att utveckla färdigheten att förstå och analysera vilken roll förnybara drivmedel kan ha i ett hållbart samhälle samt förstå och analysera olika framställningsprocesser och deras teknoekonomiska och miljömässiga prestanda.

Studenten ska efter genomgången kurs med godkänt resultat:

1.    Kunskap och förståelse

  • Kunna förklara och beskriva tekniska, miljömässiga och ekonomiska möjligheter och utmaningar relaterad till produktion och användning av olika förnybara drivmedel inklusive deras fysiska och kemiska egenskaper
  • Kunna förklara och beskriva hur teknoekonomiska och miljömässiga utvärderingar av förnybara drivmedels prestanda kan utföras samt förstå utmaningarna med detta

2.    Färdighet och förmåga

  • kunna identifiera och beskriva nödvändiga processteg för produktion av förnybara drivmedel
  • kunna identifiera och värdera olika möjligheter till processintegration vid produktion av förnybara drivmedel
  • kunna formulera, planera och realisera projekt gällande förnybara drivmedel och kommunicera resultaten på ett populärvetenskapligt sätt

3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • visa förmåga att använda och kritiskt värdera information och forskningsresultat i området förnybara drivmedel 
  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Kursinnehåll
Global och nationell statistik om produktion och användning av förnybara drivmedel, styrmedel och direktiv och dess konsekvenser, termokemiska och biokemiska framställningsprocesser (förgasning, fermentering, rötning etc.), fysiska och kemiska egenskaper hos förnybara drivmedel, industriella bioraffinaderikoncept och processintegrationsmöjligheter, metoder för teknoekonomiska och miljömässiga utvärderingar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består av lärarledda föreläsningar (även gästföreläsningar) med teorigenomgångar och räkneövningar, workshop med gruppdiskussioner, pass för projektkonsultation och studiebesök. Kursdeltagarna utför ett projekt utfört i grupp eller individuellt med fördjupning inom ett eget valt inom området förnybara drivmedel. Arbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt. Deltagarna genomför också en granskning av andras rapporter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Godkänt skriftligt projektarbete inklusive muntlig presentation samt genomförd rapportgranskning. Betyg (U 3 4 5) sätts baserat på kvaliteten på den skriftliga rapporten, den muntliga redovisningen, rapportgranskningen samt aktivitet och delaktighet under föreläsningar.  Närvaro vid obligatoriska föreläsningar, presentationstillfälle och studiebesök krävs för godkänt betyg.

Examinator
Joakim Lundgren

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
A.A Vertès, N Qureshi, H.P Blaschek, H Yukawa. Biomass to Biofuels - Strategies for Global Industries. John Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-0-470-51312-5.

Aktuella statistiska och tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar som tillhandahålls i Canvas

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004ProjektarbeteG U 3 4 57.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17