Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fördjupningskurs i fysik 7,5 högskolepoäng

Advanced Course on Topics in Physics
Avancerad nivå, F7048T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Bas- och kärnkurser i fysik och matematik motsvarande de tre första årskurserna på civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik eller motsvarande från annat lärosäte. Det förutsätts dessutom kurser enligt ett av alternativen nedan beroende på fördjupningsområde. Alternativ för fördjupningsområde 1: F7045T Fasta tillståndets fysik, C7004M Numerik och partiella differentialekvationer samt någon av F7024T Multifysik, simulering och beräkning eller F7035T Statistisk fysik och termodynamik eller motsvarande. Alternativ för fördjupningsområde 2: F0047T Kvantfysik samt någon av F7031T Partikel och kärnfysik, F7030T Kaos och ickelinjär fysik, F0027T Astrofysik och kosmologi, F7041T Relativitetsteori eller F7008T Atom och molekylfysik, eller motsvarande inhämtat vid annat lärosäte.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning inom fysik som inte ingår i det ordinarie kursutbudet. Studenten lär sig modellera och lösa problem inom fysik. Det sker genom studier av böcker eller vetenskapliga artiklar, eventuellt kompletterat med egna beräkningar. Studenten ska presentera och resonera om det fördjupningen gäller. Sammanställning av litteratursökning och utvärdering av denna kan förekomma. Studenten får även, i förekommande fall, lära sig om forskning inom fysik.  

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • fördjupa sig inom avancerad fysik. 
  • självständigt, med stöd av lärare, tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå men också vara en självständig aktör inom fördjupningen. 
  • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området. 
  • tillämpa de fördjupade kunskaperna genom beräkningar eller simuleringar i konkreta exempel eller i ett projekt.
  • tillägna sig forskningsresultat inom fördjupningen och reflektera över forskning inom fysik. 
  • presentera och kritiskt diskutera erhållen kunskap. 

Kursinnehåll

Detaljerat kursinnehållet specificeras av examinatorn, eller handledare utsedd av denna, i en skriftlig kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursinnehåll ska godkännas av examinator och eventuell handledare. Det exakta innehållet styrs av aktuell fördjupning /projekt.

 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten ska på egen hand, i diskussion med examinator och i god tid före kursstart, föreslå fördjupning inom ett av de tre områdena nedan och forma en översiktlig plan för arbetet. Det exakta innehållet fastställs för den aktuella fördjupningen. Studenten tar ansvar för sin egen utveckling med lärare som ger återkoppling och stöd för studentens kompetensutveckling.   

Fördjupningområde 1. Modellering av material.

Exempel på fördjupningsområde är (i) fördjupade studier av kvantmekanikens lagar i form av Schrödinger ekvationen genom vågfunktion-metoder och densitetsfunktionalteori (DFT) som används för att studera atomer, molekyler, kluster och materialegenskaper; (ii) Beräkningar på supraledande och supraflytande material; (iii) Modellering av nanomaterial, deras ytor och dess karakterisering.   

Fördjupningsområde 2. Partikel-, atom-, molekyl- och astrofysik.

Den teoretiska fördjupningen kan tex vara (i) problemformuleringar inom partikelfysik, kosmologi, kaosteori/ickelinjära system, astrofysik, relativitetsteori, kvantfysik inklusive kvantfältteori; (ii) Studier av molekyler i det interstellära mediet eller absorption i planeters och stjärnors atmosfärer. Exakt innehåll styrs av aktuell fördjupning.   

Fördjupningsområde 3: Tillämpad fotonik 
Exempel på fördjupningsområde är (i) avbildningsteori med specifika tillämpningar mot biomedicinsk avbildning, 3D avbildning och fjärranalyser; (ii) koherens- och speckleteori med specifika tillämpningar mot avstämd avbildning, materialkarakterisering och sensorik; (iii) elastisk och ickeelastisk spridning med tillämpningar inom spektroskopi.

Fördjupningen genomförs självständigt men med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studentens egeninhämtande av kunskap och färdigheter. Det är regelbundna träffar med handledare då student/studenter presenterar sina framsteg samt diskuterar fördjupningen och det egna arbetet. Inom kursens ram sker muntliga presentationer inför alla som går kursen, då det också ges återkoppling på den muntliga presentationen samt i samband med avslutning då projektet presenteras muntligt samt skriftligt i form av en projektrapport. Avvikelser kan förekomma.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Fördjupningsarbetet presenteras med muntliga föredrag, en rapport samt slutredovisning på LTU vilka alla är betygsgrundande..


Examinator
Andreas Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur. Gäller från 2015 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen specifik kurslitteratur tillhandahålls. Istället ska studenten själv, i samråd med lärare/handledare, söka den kunskap som behövs via tillgängliga kanaler.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001FördjupningsarbeteU G#7.50ObligatoriskH15

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2015-02-12

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17