KURSPLAN

Fördjupningskurs i fysik 7,5 Högskolepoäng

Advanced Course on Topics in Physics
Avancerad nivå, F7048T
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2015-02-12

Reviderad
av HUL Mats Näsström 2017-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Bas- och kärnkurser i fysik och matematik motsvarande de tre första årskurserna på civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik eller motsvarande från annat lärosäte. Det förutsätts dessutom kurser enligt ett av alternativen nedan beroende på fördjupningsområde. Alternativ för fördjupningsområde 1: F7045T Fasta tillståndets fysik, C7004M Numerik och partiella differentialekvationer samt någon av F7024T Multifysik, simulering och beräkning eller F7035T Statistisk fysik och termodynamik eller motsvarande. Alternativ för fördjupningsområde 2: F0047T Kvantfysik samt någon av F7031T Partikel och kärnfysik, F7030T Kaos och ickelinjär fysik, F0027T Astrofysik och kosmologi, F7041T Relativitetsteori eller F7008T Atom och molekylfysik, eller motsvarande inhämtat vid annat lärosäte.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning inom fysik som inte ingår i det ordinarie kursutbudet. Studenten utvecklar också sin förmåga att modellera och lösa problem inom fysik. Det sker genom studier av böcker eller vetenskapliga artiklar, eventuellt kompletterat med egna beräkningar. Kursen ska dessutom ytterligare utveckla studentens presentationsteknik och ge en introduktion till forskning inom fysik.  

Studenten ska på egen hand, i diskussion med examinator och i god tid före kursstart, föreslå fördjupning inom ett av de tre områdena nedan och forma en översiktlig plan för arbetet. Det exakta innehållet fastställs för den aktuella fördjupningen. Studenten tar ansvar för sin egen utveckling med lärare som ger återkoppling och stöd för studentens kompetensutveckling.   

Fördjupningområde 1. Modellering av material 
Exempel på fördjupningsområde är (i) fördjupade studier av kvantmekanikens lagar i form av Schrödinger ekvationen genom vågfunktion-metoder och densitetsfunktionalteori (DFT) som används för att studera atomer, molekyler, kluster och materialegenskaper; (ii) Beräkningar på supraledande och supraflytande material; (iii) Modellering av nanomaterial, deras ytor och dess karakterisering.   

Fördjupningsområde 2. Partikel-, atom-, molekyl- och astrofysik 
Den teoretiska fördjupningen kan tex vara (i) problemformuleringar inom partikelfysik, kosmologi, kaosteori/ickelinjära system, astrofysik, relativitetsteori, kvantfysik inklusive kvantfältteori; (ii) Studier av molekyler i det interstellära mediet eller absorption i planeters och stjärnors atmosfärer. Exakt innehåll styrs av aktuell fördjupning.   

Fördjupningsområde 3: Tillämpad fotonik
Exempel på fördjupningsområde är (i) avbildningsteori med specifika tillämpningar mot biomedicinsk avbildning, 3D avbildning och fjärranalyser; (ii) koherens- och speckleteori med specifika tillämpningar mot avstämd avbildning, materialkarakterisering och sensorik; (iii) elastisk och ickeelastisk spridning med tillämpningar inom spektroskopi. 

Efter genomgången kurs ska studenten:

·       ha fördjupat sig inom något av de tre områdena.
·       lärt sig att självständigt, med stöd av lärare, tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå men också vara en självständig aktör inom fördjupningen.
·       kunna integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom området.
·       ha tillämpat de fördjupade kunskaperna genom beräkningar eller simuleringar i konkreta exempel eller i ett projekt.
·       kunna tillägna sig forskningsresultat inom fördjupningen och erhållit en introduktion till forskning inom fysik.
·       ytterligare ha utvecklat sin presentationsteknik.


Kursinnehåll

Detaljerat kursinnehållet specificeras av examinatorn, eller handledare utsedd av denna, i en skriftlig kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Kursinnehåll ska godkännas av examinator och eventuell handledare. Det exakta innehållet styrs av aktuell fördjupning /projekt.

 


Genomförande

Fördjupningen genomförs självständigt men med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studentens egeninhämtande av kunskap och färdigheter. Det är regelbundna träffar med handledare då student/studenter presenterar sina framsteg samt diskuterar fördjupningen och set egna arbetet. Inom kursens ram sker muntliga presentationer inför alla som går kursen, då det också ges återkoppling på den muntliga presentationen samt i samband med avslutning då projektet presenteras muntligt samt skriftligt i form av en projektrapport. Avvikelser kan förekomma.


Examination

Fördjupningsarbetet presenteras med muntliga föredrag, en rapport samt slutredovisning på LTU vilka alla är betygsgrundande.


Examinator
Andreas Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur. Gäller från 2015 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen specifik kurslitteratur tillhandahålls. Istället ska studenten själv, i samråd med lärare/handledare, söka den kunskap som behövs via tillgängliga kanaler.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fördjupningsarbete7.5U G#