Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysik och lärande 7,5 högskolepoäng

Physics and Teaching
Avancerad nivå, F7049T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Fysikkurser motsvarande kurserna: F0004T (Fysik 1), F0005T (Fysik 2), F0006T (Fysik 3), F0008T (Mekanik II), F0032T (Termodynamik och värmetransport). Grundläggande kunskap inom Elektroteknik och elfältteori (t ex F0007T och E0013E alternativt Elektroteknik och elfältteori). Matematikkurser från ämneslärarutbildning, inriktning mot gymnasieskolan i matematik/fysik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • sätta fysikämnet i en historisk kontext och koppla det till mänsklighetens historia
 • diskutera fysikens betydelse för teknik, människans världsbild och samhällets utveckling
 • växla mellan teoretisk och praktisk kunskap för att förklara fysikaliska fenomen
 • reflektera muntligt och skriftligt kring olika naturvetenskapliga undervisningssituationer.
 • beskriva och förklara naturvetenskapliga fenomen och processer både i kända och i nya sammanhang med hjälp av fysikaliska termer, begrepp, teorier och samband.
 • tillämpa naturvetenskapliga metoder och arbetssätt och på olika sätt dokumentera dessa.
 • planera praktiska moment med laborationer.

Kursinnehåll
 • Fysikens utveckling som vetenskap från ett historiskt perspektiv med betoning på användningen av fysikens historia som ett didaktiskt verktyg i undervisningen.
 • Grundläggande matematiska verktyg för behandling av fysikaliska och tekniska problem.
 • Vektor analys, värme- och vågekvationer, kinetisk gasteori, statistisk fysik, kvantmekanik, användande av beräkningsverktyg inom fysik.
 • Energins kretslopp och flöden, energianvändning, energiförsörjning och energiomvandling i samhällsperspektiv.
 • Lärandemiljöer som lägger grund för och främjar elevers kunskapsutveckling i fysik.
 • Aktuell ämnesdidaktisk forskning och dess betydelse för undervisningen.
 • Utveckling av undervisning, examination och förberedelser för laborativt arbete.
 • Utvärdering, examinationsformer, utrustning, laborationsstruktur, rapportskrivning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Lärarledda lektioner med teorigenomgång och problemlösning.
Seminarier.
Laboration.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom att studenten i de olika kursuppgifterna visar att de ämnesmässiga lärandemålen är godkända/väl godkända.


Examinator
Niklas Lehto

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sjøberg, Svein, Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik, 3., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntlig presentationU G VG *1.50ObligatoriskH16
0003Individuell kursuppgiftU G VG *2.00ObligatoriskH16
0004ExaminationsuppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17