Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vägar och järnvägar 7,5 högskolepoäng

Road and railway engineering
Grundnivå, G0002B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt G0003B Geoteknik gk eller motsvarande kurs


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att du skall få grundläggande kunskaper om uppbyggnad av vägar, gator och järnvägar samt hur de fungerar under sin tekniska livslängd. Begreppen byggs upp kring de svenska reglerna för väg och järnvägsbyggnad.
Efter kursen ska studenten kunna:

Beskriva
Väg- och järnvägsinfrastrukturens roll inom samhällsplaneringen
Hur samhället styr och planerar investering och drift- och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur
Geotekniska undersökningsmetoder för väg- och järnvägsbyggnad 
Entreprenadformer

Redogöra för
Laborativa metoder för obundna och bundna material
Nedbrytningsmekanismer för järnväg
Nedbrytningsmekanismer för väg
Inventeringsmetoder för tillståndsbedömning av vägar och järnvägar
Analytiska och empiriska dimensioneringsmetoder för väg
Drift- och underhållsplanering
Tjäle, tjällyftning och tjällossning

Förklara
Strukturell uppbyggnad av flexibel och styv överbyggnad
Strukturell uppbyggnad av ballastburna spår

Tillämpa
Tjäldjupsberäkningar
Utvärdera resultat från ballastprovning
På en grundläggande nivå dimensionera vägar
Bestämmelser för arbete på väg
Dimensionera ballastburen järnvägsöverbyggnad

Kursen har även som mål att öva de generella färdigheterna skriftlig och muntlig presentation. 

Kursinnehåll
Kursen behandlar projektering, byggande samt grundläggande drift- och underhållsaspekter av väg- och järnvägsöverbyggnader. Dimensionering och krav utgår från svensk praxis och europeiska standarder. Kursen behandlar översiktligt geotekniska krav, linjeföring, nödvändiga kringanläggningar och byggprocessen. Fokus i kursen ligger på överbyggnadsdimensionering och materialkrav.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar. I kursen ingår tre stycken inlämningsuppgifter som i tur och ordning behandlar: Tjäle, Siktkurvor samt Materialprovning och vägdimensionering. Inlämningsuppgifterna löses i grupper om normalt tre studenter. Uppgifterna rättas efter inlämning av lärare och studentgrupperna får feedback på sitt arbete. Kursen innehåller även en obligatorisk datorlaboration (workshop) inom ämnet järnvägsbyggnad. I kursen ingår en större seminarieuppgift (inlämningsuppgift) där studentgrupperna väljer ett ämne inom kursen att fördjupa sig i, skriver en uppsats och presenterar den muntligt i slutet av kursen. I seminarieuppgiften övas de generella färdigheterna skriftlig och muntlig presentation. Studentgrupperna opponerar på varandras uppsatser och presentationer. Alla seminarieuppgifter rättas av lärare och studentgrupperna erhåller feedback. Kursen innehåller två duggor (deltentamen) som genomförs individuellt. Den ena duggan behandlar vägbyggnad och den andra duggan järnvägsbyggnad.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Alla lärandemål i kursen som har med vägbyggnad att göra examineras i duggan som behandlar vägbyggnad. Alla lärandemål i kursen som har med järnvägsbyggnad att göra examineras i duggan som behandlar järnvägsbyggnad. Kursens inlämningsuppgifter och datorlaboration examinerar kursens tillämpningsmål på en djupare nivå. Genom kursens seminarieuppgift övas de generella färdigheterna skriftlig och muntlig presentation. Läraren ger feedback på presentationstekniken vid de muntliga presentationerna. Både modulen Duggor och Inlämningsuppgifter/datorlaboration betygssätts enligt betygsskalan GU345. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen. Slutbetyget ges som ett vägt medelvärde av prestationerna på Duggor och Inlämningsuppgifter/datorlaboration utifrån betygsskalan GU345.

Examinator
Hans Mattsson

Övergångsbestämmelser
Kursen G0002B motsvarar kursen ABG101

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Agardh, S., Parhamifar, E., 2014. Vägbyggnad. Liber AB, Stockholm. ISBN978-97-47-09346-5

Övrig litteratur finns elektroniskt tillgänglig på kursens hemsida på Canvas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004DuggorG U 3 4 53.00ObligatoriskH15
0005Inlämningsuppgifter och datorlaborationerG U 3 4 54.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17