Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geomekanik 7,5 Högskolepoäng

Geomechanics
Grundnivå, G0004B
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Goda kunskaper i hållfasthetslära, geologi, jordmateriallära och jordmekanik.Mål/Förväntat studieresultat
Att erhålla praktiskt tillämpbara kunskaper om hur man använder jord som ett konstruktionsmaterial och hur man dimensionerar och utformar berganläggningar. Inom geotekniken kunna härleda och använda beräkningsmodeller för bärighetsproblem, sättningar, jordtryck och stabilitet. Erhålla tillräckliga kunskaper om bergets spänningar, deformationer, hållfasthet och stabilitet för att kunna tillämpa vedertagna beräkningsmodeller. Behärska allmänna projektfärdigheter som grupparbete och skriftlig presentation.

Kursinnehåll
Bärighet i jord (10%)
Hur stora laster från exempelvis fundament och jordbankar klarar jorden.
Sättningar i jord (15%)
Hur stora blir sättningarna i en jord på grund av pålastning från exempelvis jordbankar och byggnader? Hur lång tid tar det för sättningarna att utbildas.
Jordtryck (10%)
Jordtryck mot vertikala stödkonstruktioner, murar, sponter etc. Olika fall av bottenupptryckning.
Jordslänters stabilitet (15%)
Hur kan säkerheten för en slänt beräknas? Stabilitet sett ur ett kort respektive långt tidsperspektiv.
Spänningar i berggrunden (10%)
Bergets deformations- och hållfasthetsegenskaper (25%)
Dimensionering och stabilitet – underjordsanläggningar (10%)
Dimensionering och stabilitet – slänter (5%)

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, laborationer, inlämningsuppgifter etc. Lektionerna består av en kombination av teori och övningar.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För att erhålla godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter och övningar.

Examinator
Hans Mattsson

Övergångsbestämmelser
Kursen G0004B motsvarar kursen ABG104

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs senast tre veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Övrigt4.5U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.