KURSPLAN

Solvärmesystem 7,5 högskolepoäng

Solar Heating Systems
Grundnivå, G0005B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-12

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) samt goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att ge teoretiska och praktiska kunskaper om hur solenergi kan utnyttjas för värmeproduktion i liten och stor skala. Efter kursen kommer studenten att kunna dimensionera en solfångaranläggning för villabruk genom både handberäkningar och datorsimuleringar. Studenten ges även en inblick i hur potentialen för att utnyttja solenergi varierar i världen.

Kursinnehåll
Solvärmepotential: Internationell överblick av solvärmens användning. Sveriges förutsättningar att utnyttja solenergi för uppvärmning. Solenergi: Solinstrålningens årliga variationer. Beräkning av solinstrålning mot en yta. Hur solenergi kan utnyttjas i uppvärmningsändamål. Hur geografi, topografi och solfångarnas läge påverkar systemets effektivitet. Solvärmesystem: Beskrivning av små- och storskaliga solvärmesystem. Ingående komponenter i ett solvärmesystem. Exempel på existerande solvärmesystem. Solfångarteori: Olika typer av solfångare och deras användningsområden. Värmelagring: Metoder för kort- och långtidslagring av solvärme. Dimensionering: Dimensionering av solvärmesystem för olika ändamål (Hjälpmedel: Excel eller liknande) Systemsimulering: Dimensionering av ett solvärmesystem med hjälp av datorprogrammet Polysun. Studiebesök till en solvärmeanläggning.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar. I kursen ingår även en datorlaboration och ett obligatoriskt studiebesök till en solvärmeanläggning. Kursen innehåller inga skriftliga eller muntliga presentationer.

Examination
Examinationen består av tre grupparbeten med tillhörande dugga. Momenten är jämt fördelade över läsperioden. Det första momentet behandlar beräkning av solstrålningens geometri och energimängd. Andra momentet fokuserar på solfångaren och dess dimensionering. Det sista momentet går igenom hur man uppskattar en villas uppvärmnings- och varmvattenbehov samt dimensioneringen av solvärmesystemet (genom egna beräkningar och genom datorsimuleringar). En förutsättning för ett godkänt betyg är att grupparbeten lämnas in inom utsatta stopptider. Den sammanvägda bedömningen av grupparbete och dugga ger det slutgiltiga betyget.

Övrigt
Kursen ges på engelska. Kursens nivå: grundnivå. https://fronter.com/ltu/main.phtml
Denna kurs motsvarar E0002B och kan ej kombineras i examen

Examinator
Jan Laue

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen finns tillgänglig på kursens hemsida i pdf-format senast från och med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgiftG U 3 4 56.50ObligatoriskH16
0005ÖvrigtU G#1.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.