Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete 22,5 högskolepoäng

Real Estate Agency 2, including thesis work
Grundnivå, G0005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Byggnadsteknik (K0011B) 7,5 hp, Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare (J0030N) 15 hp, Marknadsföring grundkurs (M0015N) 7,5 hp, Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling (N0025N) 7,5 hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7,5 hp, Fastighetsförmedling 1 (J0050N) 7,5 hp, Modeller för intern styrning (R0009N) 7,5 hp, Fastighetsrätt för mäklare (J0038N) 7,5 hp, Fastighetsvärdering (R0018N) 7,5 hp, Skatterätt (J0028N) 7,5 hp, Speciell fastighetsrätt (J0033N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avklarad kurs ska studenten kunna beskriva och förklara:
- Fastighetsmarknaden för småhus och bostadsrätter samt marknadens aktörer.
- Fastighetsförmedlingsprocessens olika faser, från intag till avslut, samt de lagregler som reglerar denna process.
- Fastighetsmäklarens skyldigheter mot främst köpare och säljare men även andra intressenter.

Färdighet och förmåga

Efter avklarad kurs ska studenten ha färdighet och förmåga att:
- Självständigt kunna söka information om fastigheter, fastighetsmarknaden och de lagregler som styr fastighetsförmedling.
- Självständigt kunna genomföra en fastighetsförmedling på ett juridiskt korrekt sätt – från intag till avslut – av småhus och bostadsrätter. Detta innebär att studenten ska kunna genomföra intag, upprätta uppdragsavtal, upprätta objektbeskrivning, genomföra boendekostnadskalkyl, annonser objekt, genomföra visning, genomföra budgivning, upprätta köpekontrakt, genomföra slutuppgörelse samt ansöka om lagfart, bl.a med hjälp av några av de mäklardatasystem som finns på fastighetsmarknaden.
- Kunna beräkna och göra kunders reavinstdeklarationer efter fastighetsförsäljning.
- Marknadsföra fastighetsmäklarens tjänster och enskilda objekt.
- Informera köpare och säljare om vad som gäller vid köp och försäljning av fastigheter samt vid fastighetsbildning.
- Kunna analysera en bostadsrättsförenings ekonomi för att dels kunna värdera bostadsrätten och dels kunna informera köparen om bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Kunna analysera sitt informationsbehov för att lösa uppgifter.
- Vara lyhörd för både köparens och säljaren behov för att kunna anpassa tjänsten efter dessa samt kunna utforma avtal som tar hänsyn till säljare och köpares rättigheter, skyldigheter och önskemål, samt reflektera över det ansvar en fastighetsmäklare har i rollen som oberoende förmedlare av bostäder.

Kursinnehåll
Kursen innehåller följande moment:

- Fastighets- och bostadsmarknaden
- Fastighetsmarknaden i ett internationellt perspektiv samt fastighetsförmedling över gränser
- Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
- Fastighetsinformation från offentliga register
- Bostadsfinansiering
- Kapital och kreditmarknaden
- Bostadsrättsföreningens ekonomi
- Klientmedel
- Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
- Överlåtelser (av andelshus; tomträtt; kommersiella fastigheter; byggnad på ofri grund och bostadsarrende; bostadsrätter, benefika fång)
- Fastighetsförsäkringar
- Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed
- Intag och att sälja in sig själv
- Uppdragsavtal
- Objektbeskrivning
- Boendekostnadskalkyl
- Annonsering
- Visning
- Budgivning
- Kontraktsskrivning inkl klausulskrivning och tilläggsavtal
- Slutuppgörelse
- Provision
- Regler kring personuppgiftslagen / GDPR, upphovsrätt, datasäkerhet
- Öva i datasal att upprätta erforderliga handlingar som ingår i ett normalt förmedlingsuppdrag

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker genom föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, dataövningar/datalaborationer, rollspel och projekthandledning. I de flesta moment kommer det att ingå dataövningar som kräver speciell mjukvara (mäklarsystem).

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras genom skriftlig individuell tentamen, inlämningsuppgifter, seminarium samt individuellt skriftligt projektarbete.

Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Olle Hage

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jingryd, Ola. Fastighetsförmedling. (6. upplaga).
FMIs faktablad och informationstexter (finns på deras hemsida)
Skatteverkets broschyrer och informationstexter (finns på deras hemsida)
Litteratur kring de grupparbeten som den enskilde eleven ska vara delaktig i.
Klassens samtliga färdigställda grupparbeten
Lagar och lagtexter angående berörda ämnen.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen 1U G VG *5.50ObligatoriskH10
0002Skriftlig tentamen 2U G VG *5.50ObligatoriskH10
0003Grupparbete/seminarium 1U G#1.00ObligatoriskH10
0004Grupparbete/seminarium 2U G#1.00ObligatoriskH10
0005Grupparbete/seminarium 3U G#2.00ObligatoriskH10
0006Självständigt projektarbeteU G VG *7.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17