KURSPLAN

Genusperspektiv på teknik och ingenjörsvetenskap 7,5 högskolepoäng

Gender studies perspectives on engineering science and the technology concept
Grundnivå, G0008A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2012-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Genusstudier
Ämnesgrupp (SCB)
Genusstudier

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om genusforskningens olika bilder av teknik och teknikutveckling, särskilt tvärvetenskapliga ansatser som kombinerar humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap med teknik- och ingenjörsvetenskap. Studenten ska kunna tillämpa genusvetenskapligakoncept på analys av teknikbegreppet, i dess olika former, samt tekniska sammanhang.

Kursinnehåll
Kursen handlar om hur teknikbegreppet förhåller sig till kvinnligt och manligt i samhället. Framför allt har kursen ett nutidsperspektiv kopplat till det svenska samhället men ger också vissa historiska tillbakablickar och globala utblickar.Kursen studerar begreppsparet genus och teknik, och ställer frågor om hur teknikbegreppet avgränsas samt hur detta påverkar ingenjörsvetenskapen. Genusforskningen inom teknik och naturvetenskap har ställt frågor om de metoder, mål och arbetsverktyg, som används för teknisk utveckling, och som omsätts i varor, tjänster, infrastruktur, energisystem, med mera. I kursen bekantar vi oss med några av de teman som genusforskare intresserat sig för. Vi ser också på identitet och den fortfarande vanliga föreställningen att teknisk kompetens hör ihop med en viss typ av manlig identitet. Vi nyanserar bilden av manlighet i tekniska yrken och undersöker tekniska områden som i sina vardagliga sammanhang betraktas som kvinnliga, så som textila tekniker.

Genomförande
Kursen är helt Internetbaserad och innehåller inga samlingar eller föreläsningar i realtid. Föreläsningar, litteraturlista, material och instruktioner finns tillgängliga på kursens hemsida. Där finns också rum för diskussioner. Studenten tar del av materialet, enligt det förslag på upplägg och ordning som finns på kursens hemsida, men har också möjlighet att styra sin individuella plan med hänsyn till de egna förkunskaperna. Examinationen sker genom övningar som studenten genomför och lägger in på kursens hemsida, i särskilda mappar som skapas för ändamålet. Den rekommenderade studietakten framgår av sista inlämningsdatum för uppgifterna, då mapparna stängs. Om studenten blir försenad med en uppgift, finns det möjlighet att göra en senare inlämning. Kontakten med lärarna sker vanligtvis genom e-mail, via diskussionsforum på kursens hemsida och genom att studenten får feedback på sina uppgifter. Läraren lägger också in meddelanden på kursens hemsida, som kommenterar allmänna frågor, förändringar eller iakttagelser.

Examination
Examinationen är delad i fem övningsuppgifter som lämnas in på kursens hemsida i avsedda mappar
Betygsskala: U, G

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Uden

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Berner, Boel (2003). Vem tillhör tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld. Arkiv förlag/A-Z förlag
Connell, R., Pearse, R. (2015) Om genus. Bokförlaget Daidalos. Tredje upplagan.
Tillgängliga i fulltext:
Statistiska centralbyrån (2010). På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet. Stockholm, Örebro: Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik.
Udén, Maria (1998) Två ingenjörsarbeten. Kvinnoforskningsnytt nr 3 1998 pp 4-8. Luleå: Avdelningen för genus och teknik, Luleå Tekniska Universitet.
Waldén, Louise (1982). Teknikkulturens dubbla förtecken. Ur Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr 3 1982. Stenciler som meddelas av lärare i samband med kursen.
European Commission (2013). Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research. Report of the Expert Group “Innovation through Gender.” Brussels: European Commission Directorate-General for Research and Innovation

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska uppgifter 1U G#0.50ObligatoriskH12
0002Obligatoriska uppgifter 2U G#1.00ObligatoriskH12
0003Obligatoriska uppgifter 3U G#1.00ObligatoriskH12
0004Obligatoriska uppgifter 4U G#2.00ObligatoriskH12
0005Obligatoriska uppgifter 5U G#3.00ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.