Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet 15 högskolepoäng

Integration project, business administration, logistics & quality management
Grundnivå, G0008N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell ekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp godkända bas- och kärnkurser för programmet för Civilingenjör Industriell ekonomi, inom företagsekonomi, kvalitetsteknik, marknadsföring, organisation och logistik: Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi (R0005N) 7,5 hp alternativt Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv (G0010N) 7,5 hp, Ledning och organisation av affärsverksamhet (E0006N) 7,5 hp, Marknadsföring, grundkurs (M0004N) 7,5 hp, Ekonomistyrning (R0001N) 7,5 hp, Logistik 1 (T0002N) 7,5 hp, Kvalitetsutveckling, grundkurs (K0001N) 7,5 hp och Operations Management (T0008N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten skall utveckla förmågan att anlägga en helhetssyn på ett företags befintliga och framtida situation.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- problematisera med stöd i relevant teori för ett företagsekonomiskt problemområde och med en helhetssyn på ett företag
- analysera behovet av intern och extern information nödvändig för att utveckla förslag till problemlösningar
- genomföra analyser och presentera konsekvenser av förslagna problemlösningar
- forma, organisera och följa upp en utvecklingsprocess som syftar till utveckling av företagsekonomiska problemlösningar
- muntligt och skriftligt avrapportera genomförda analyser och förslag till problemlösningar, med en helhetssyn på ett företag.

Kursinnehåll
Studenterna skall i ett större projektarbete, på ett integrerande sätt och med en helhetssyn på företag, tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats i I-programmets bas och kärnkurser inom företagsekonomi, kvalitetsteknik och logistik.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar / lektioner, seminarier, handledning, gruppuppgifter och praktikfall. I kursen ingår näringslivsanknutna projektarbeten och gästföreläsare från näringslivet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I skriftliga rapporter examineras förmågorna; att problematisera med stöd i relevant teori med en helhetssyn på ett företag, att analysera behov av intern och extern information för utveckling av problemlösning, samt att genomföra analyser och presentera konsekvenser av förslagna problemlösningar. Med skriftliga prov examineras förmågan att förklara begrepp och använda verktyg relevanta för att forma, organisera och följa upp en utvecklingsprocess. Förmågan att forma, organisera och följa upp en utvecklingsprocess examineras med periodisk projektrapportering och loggbok. Vid seminarier examineras förmågan att presentera analyser och problemlösningar samt granska och reflektera över andras analyser, problemlösningar och konsekvenser av förslagna problemlösningar.
En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i en examen tillsammans med kurserna E0003N, E0007N, G0004N, IEO328, O0008N eller annan kurs med motsvarande innehåll.

Examinator
Erik Lovén

Övergångsbestämmelser
Kursen G0008N motsvarar kursen G0004N

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4
Bo Tonnquist, Projektledning 7:e upplagan, Sanoma Utbildning, ISBN: 52326473
I övrigt varierar kurslitteraturen beroende på projektets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska prov och uppgifterG U 3 4 515.00ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-05-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-01-14