Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle 7,5 högskolepoäng

Knowledge-based gender equality efforts in organizations and society
Grundnivå, G0011A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Genusstudier
Ämnesgrupp (SCB)
Genusstudier

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskaper om hur genusvetenskaplig kunskap kan användas för praktiska jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle.

Målen med kursen är att studenten ska kunna:
  • Beskriva hur genusvetenskaplig kunskap kan användas för praktiska jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle
  • Reflektera kring dilemman som kan uppstå i avvägningen mellan teori och praktik i kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser
  • Beskriva olika metoder för samarbete mellan genusforskare och organisations/samhälls-representanter i kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser
  • Bedöma hur ovanstående insikter kan användas för att planera, genomföra och utvärdera jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle

Kursinnehåll
Kursen handlar om hur genusvetenskaplig kunskap kan användas för praktiska jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle. Med avstamp i forskning som analyserar genomförda jämställdhetsinsatser i olika samhällssektorer ger kursen praktiska exempel på hur sådana insatser kan planeras, genomföras och utvärderas. Kursen är indelad i tre teman:
1) Teori och praktik, 2) Långsiktig förändring, 3) Kritiska perspektiv.

Kursen ges som en Internetbaserad kurs med 25% studietakt utan fysiska sammankomster för att kunna kombineras med befintligt arbete eller annan sysselsättning. Den pedagogik som används i kursen är kollegialt lärande (peer-to-peer learning) där kursdeltagarna bidrar till varandras kunskapsutveckling genom diskussioner och feedback.

Genomförande
Under kursen ska studenten läsa kurslitteraturen i den ordning som anges i nedanstående litteraturlista, delta i tre gemensamma diskussioner via Luleå tekniska universitets webbaserade lärplattform, skriva tre texter som lämnas in via lärplattformen, samt ge skriftlig feedback på de andra kursdeltagarnas texter via lärplattformen. De obligatoriska uppgifterna inom kursens tre teman är:

Tema 1: Teori och praktik (2,5 hp)
Obligatorisk uppgift 1: Gemensam diskussion
Obligatorisk uppgift 2: Skriftlig uppgift
Obligatorisk uppgift 3: Feedback skriftlig uppgift

Tema 2: Långsiktig förändring (2,5 hp)
Obligatorisk uppgift 4: Gemensam diskussion
Obligatorisk uppgift 5: Skriftlig uppgift
Obligatorisk uppgift 6: Feedback skriftlig uppgift

Tema 3: Kritiska perspektiv (2,5 hp)
Obligatorisk uppgift 7: Gemensam diskussion
Obligatorisk uppgift 8: Skriftlig uppgift
Obligatorisk uppgift 9: Feedback skriftlig uppgift

Examination
Examination sker genom inlämning av nio obligatoriska studieuppgifter, indelade i kursens tre teman, via Luleå tekniska universitets webbaserade lärplattform. Samtliga uppgifter utgör grund för det samlade slutbetyget. Bedömning på kursen sker enligt betygsskalan underkänd eller godkänd. Betyget godkänd krävs på alla obligatoriska uppgifter för att det samlade slutbetyget ska bli godkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även studenter med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen G0011A motsvarar kursen G0010A

Examinator
Malin Lindberg

Övergångsbestämmelser
Kursen G0011A motsvarar kursen G0010A

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tema 1: Teori och praktik
Lindholm, K., red. (2011). Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur. (Finns via bokhandel/bibliotek).

Amundsdotter, E., Ericson, M., Jansson, U., Linghag, S. (2015). Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete. Karlstad: Karlstads universitet. (Finns i pdf-format på lärplattformen och via bokhandel/bibliotek).

Tema 2: Innovativ förändring
Källhammer, E. (2017). Akademins (o)föränderliga genusmönster: En analys av jämställdhetsinsatser vid Luleå tekniska universitet. Doktorsavhandling: Luleå tekniska universitet. (Finns i pdf-format på lärplattformen).

Lindberg, M. (2019). Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering. Luleå: Luleå tekniska universitet. (Finns i pdf-format på lärplattformen).

Tema 3: Kritiska perspektiv
Magnusson, E., Rönnblom, M., Silius, H., red. (2008). Critical studies of gender equalities: Nordic dislocations, dilemmas and contradictions. Göteborg: Makadam. (Finns via bokhandel/bibliotek).

Martinsson, L., Griffin, G., Giritli Nygren, K., red. (2016). Challenging the myth of gender equality in Sweden. Bristol: Policy Press. (Finns via bokhandel/bibliotek).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Tema 2 Obligatorisk uppgiftU G#2.50ObligatoriskH17
0004Tema 1 Obligatorisk uppgiftU G#2.50ObligatoriskH20
0005Tema 3 obligatorisk uppgiftU G#2.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-11-06