KURSPLAN

Vetenskapsteori, metod och etik 15 högskolepoäng

Scientific theory, research methods and ethics
Grundnivå, G0012N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs översiktligt kunna redogöra för
•    de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna
•    vad som karaktäriserar vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapliga arbetsmetoder
•    forskningsprocessens olika delar och samband dem emellan
•    kvalitativa metoder
•    etik- och jämställdhetsfrågor relaterade till forskningsprocesser

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
•    reflektera över hur olika vetenskapsteoretiska perspektiv kan påverka kunskapsprocesser
•    utforma förslag på en forskningsprocess
•    genomföra en studie baserad på kvalitativa metoder
•    reflektera över hur etik- och jämställdhetsfrågor kan påverka forskningsprocesser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna kritiskt förhålla sig till
•    olika former av kunskap
•    sin egen och andras forskningsprocesser
•    vilka möjligheter och begränsningar som följer med kvalitativa metoder
•    etik- och jämställdhetsfrågors betydelse för forskningsprocesser

Kursinnehåll
I kursen behandlas de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna och forskningsprocessens olika delar (problem, syfte, metod, teori, analys, slutsatser). Kursen inriktas särskilt mot kvalitativa metoder. Exempel kommer främst att hämtas från företagsekonomi och nationalekonomi, men kursen är även relevant för all samhällsvetenskaplig forskning. Kursen är uppdelad i moment.

Vetenskapsteori och forskningsprocessen
I kursens ena moment ges en översikt till de vetenskapsteoretiska huvudströmningarna och till vad som karaktäriserar vetenskapliga förhållningssätt och vetenskapliga arbetsmetoder. Momentet behandlar även forskningsprocessens olika delar, från problemformulering till slutsatser, och hur olika perspektiv kan påverka val i forskningsprocessen. I momentet behandlas även hur god forskningssed, etik och frågor om jämställdhet kan påverka forskningsprocessen.

Kvalitativ metod
Kursens andra moment bygger vidare på det första men fördjupas i forskningsprocesser som huvudsakligen baseras på olika kvalitativa metoder för insamling och analys av empiriskt material. I momentet ingår också att planera och genomföra en forskningsprocess baserad på kvalitativa metoder. I momentet behandlas även hur god forskningssed och frågor om jämställdhet kan påverka forskningsprocesser baserade på kvalitativa metoder.

Genomförande
I kursens genomförande ingår följande aktiviteter:
•    självstudier
•    föreläsningar
•    skriftliga inlämningsuppgifter
•    projektrapport
•    seminarier

Examination
Målen och de förväntade studieresultaten examineras i form av fullgörande av skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och en skriftlig projektrapport. Vetenskapsteori och forskningsprocessen examineras i seminarieform och genom skriftliga inlämningsuppgifter. Kvalitativ metod examineras i seminarieform, en skriftlig inlämning och genom en skriftlig projektrapport.

För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen måste alla prov vara minst Godkända. För att erhålla betyget Väl Godkänd (VG) behövs minst 8p VG och minst G på övriga prov.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Ersätter kurserna Vetenskaplig metod (G0006N) och Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare (G0009N).

Examinator
Johan Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lind, Rolf (2019) Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ahrne, Göran och Svensson, Peter (red., 2015) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Prov 1: Skriftlig inlämningsuppgift och seminariumU G#1.50ObligatoriskH20
0002Prov 2: Skriftlig inlämningsuppgift och seminariumU G VG3.00ObligatoriskH20
0003Prov 3: Skriftlig inlämningsuppgift och seminariumU G VG3.00ObligatoriskH20
0004Prov 4: Skriftlig inlämningsuppgift och seminariumU G VG2.50ObligatoriskH20
0005Prov 5: Skriftlig projektrapport och seminariumU G VG5.00ObligatoriskH20