KURSPLAN

Geoteknologi baskurs 7,5 högskolepoäng

Geotechnology, basic course
Grundnivå, G0013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Målet är att Du efter avslutad kurs har erhållit praktisk tillämpara baskunskaper inom kvartärgeologi, jordmateriallära och geoteknik, samt byggande i berg (tunnlar, bergrum etc.)

Du ska kunna:
- särskilja olika jordarter och känna till deras egenskaper vad gäller; hållfasthet, stabilitet, sättningar, tjäle, packning, mm.
- utföra geotekniska rutinundersökningar
- beskriva bergbyggandets enhetsoperationer och redogöra för olika berganläggningar.

Kursinnehåll
Kvartärgeologi och jordmateriallära, kvartärgeologiska kartor.
Jords beståndsdelar och klassificering. Grundvatten. Kapillaritet och permeabilitet. Jordarters hållfasthets- och deformationsegenskaper. Jordarters packningsegenskaper. Fyllningsarbeten. Tjälproblem. Sättningsproblem. Jordtryck. Stabilitetsproblem i schakter och slänter. Jord- och markförstärkningsmetoder. Grundläggningsmetoder. Grundundersökningsmetoder.
Anläggningstyper i berg, allmänna regler och principer vid byggande i berg.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, övningar, laborationer samt inlämningsuppgifter.

Examination
Skriftliga tentamen samt redovisning av laborationer och inlämningsuppgifter.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter T0003B

Examinator
Qi Jia

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen finns tillgänglig på kursens hemsida i pdf-format senast från och med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskV09
0003LaborationU G#2.00ObligatoriskV09
0004Dugga 1U G VG *1.50ObligatoriskV17
0005Dugga 2U G VG *2.00ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.