KURSPLAN

Projektkurs i geoteknik 15 högskolepoäng

Senior Design Project in Soil Mechanics
Grundnivå, G0016B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd projektplan krävs


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör väg- och vattenbyggnad inom området geoteknik. 

  Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
• Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet geoteknik. 
• Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på      ett självständigt och systematiskt sätt. 
• Välja och motivera metod för studien. 
• Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning. 
• Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt. 
• Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete. 
• Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat 
• Arbeta efter tidplan. 
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt 
• Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras. 
• Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.


Kursinnehåll

  Innehållet bestäms i samråd med examinator och skall anknyta till aktuell forskning och teknikutveckling. 


Genomförande
Självständigt projektarbete med stöd av examinator eller en handledare som utsetts av examinator.

Examination
  Skriftlig presentation av eget arbete. I rapporten skall studenten visa förmåga att:
• Motivera den valda problemställningen
• Välja och motivera metod för studien
• Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
• På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
• Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
• Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
• Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
• Muntlig presentation och försvar av eget arbete


Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart. Arbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där arbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisningU G#15.00ObligatoriskH19