KURSPLAN

Musikalisk profil - Kyrkomusik 3 15 högskolepoäng

Musical Profile - Church Music 3
Grundnivå, G0031G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Kyrkomusik 2 (G0030G eller G0020G), Det musikaliska hantverket - Kyrkomusik 2 (G0021G) och Konstnärlig kunskap 2 (X0004G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa god kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa god kunskap om och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med solistiskt orgelspel i en kyrkomusikers tjänst
 • uppvisa god kunskap i och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med koralspel och brukspianospel i en kyrkomusikers tjänst
 • uppvisa god kunskap om och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med dirigering av olika ensembler i en kyrkomusikers tjänst

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna uppvisa god färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • kunna uppvisa god förmåga att genomföra förelagda uppgifter på orgel, tekniskt såväl som konstnärligt
 • kunna uppvisa god förmåga att genomföra förelagda uppgifter i brukspiano, tekniskt såväl som konstnärligt
 • kunna uppvisa god förmåga att genomföra förelagda uppgifter i dirigering, gestiskt och dirigeringstekniskt såväl som konstnärligt. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna på ett medvetet sätt reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala eller dirigeringsmässiga färdigheter
 • uppvisa ett medvetet och reflekterande förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • solistiskt orgelspel 
 • liturgisk kör 
 • koralspel 
 • brukspiano  

Genomförande
 •    enskild- och gruppundervisning, handledning  

Examination
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar 
För att bli godkänd i kursen ska studenten: 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Gary Verkade

Övergångsbestämmelser
Kursen G0031G motsvarar kursen G0023G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Solistiskt orgelspelU G#7.00ObligatoriskH20
0002Liturgisk körU G#3.00ObligatoriskH20
0003KoralspelU G#3.00ObligatoriskH20
0004BrukspianoU G#2.00ObligatoriskH20