Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Kyrkomusik 5 15 högskolepoäng

Musical Profile - Church Music 5
Grundnivå, G0033G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Kyrkomusik 4 (G0032G eller G0025G) och Det musikaliska hantverket - Kyrkomusik 4 (G0024G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa mycket god kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa mycket god kunskap i och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med koralspel i en kyrkomusikers tjänst 
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse för metodik i orgelspel
 • uppvisa mycket god kunskap om och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med solistiskt orgelspel i en kyrkomusikers tjänst
 • uppvisa mycket god kunskap i och förståelse för brukspianospel 

Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna uppvisa fördjupad färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • kunna uppvisa fördjupad förmåga att genomföra förelagda uppgifter på orgel, tekniskt såväl som konstnärligt
 • kunna uppvisa grundläggande färdighet i undervisning av elever i orgelspel 
 • uppvisa god förmåga i brukspianospel 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna på ett fördjupat sätt reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala eller dirigeringsmässiga färdigheter
 • kunna uppvisa ett medvetet, fördjupat och reflekterande förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller: 
 • solistiskt orgelspel 
 • orgelmetodik
 • koralspel  
 • brukspiano  

Genomförande
Enskild- och gruppundervisning, handledning.

Examination
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar 

För att bli godkänd i kursen ska studenten: 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Gary Verkade

Övergångsbestämmelser
Kursen G0033G motsvarar kursen G0026G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt materia/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Solistiskt orgelspelU G#7.00ObligatoriskH20
0002OrgelmetodikU G#2.00ObligatoriskH20
0003KoralspelU G#3.00ObligatoriskH20
0004BrukspianoU G#3.00ObligatoriskH20