Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Kyrkomusik 5 15 högskolepoäng

Musical Profile - Church Music 5
Grundnivå, G0033G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Kyrkomusik 4 (G0032G eller G0025G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa mycket god kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa mycket god kunskap i och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med koralspel i en kyrkomusikers tjänst 
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse för metodik i orgelspel
 • uppvisa mycket god kunskap om och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med solistiskt orgelspel i en kyrkomusikers tjänst
 • uppvisa mycket god kunskap i och förståelse för brukspianospel 

Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna uppvisa fördjupad färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • kunna uppvisa fördjupad förmåga att genomföra förelagda uppgifter på orgel, tekniskt såväl som konstnärligt
 • kunna uppvisa grundläggande färdighet i undervisning av elever i orgelspel 
 • uppvisa god förmåga i brukspianospel 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna på ett fördjupat sätt reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala eller dirigeringsmässiga färdigheter
 • kunna uppvisa ett medvetet, fördjupat och reflekterande förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller: 
 • solistiskt orgelspel 
 • orgelmetodik
 • koralspel  
 • brukspiano  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Enskild- och gruppundervisning, handledning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar 

För att bli godkänd i kursen ska studenten: 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Gary Verkade

Övergångsbestämmelser
Kursen G0033G motsvarar kursen G0026G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt materia/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Solistiskt orgelspelU G#7.00ObligatoriskH20
0002OrgelmetodikU G#2.00ObligatoriskH20
0003KoralspelU G#3.00ObligatoriskH20
0004BrukspianoU G#3.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17