Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Kyrkomusik 6 15 högskolepoäng

Musical Profile - Church Music 6
Grundnivå, G0034G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Kyrkomusik 5 (G0033G eller G0026G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten: 

• uppvisa fördjupad kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken.
• uppvisa fördjupad kunskap i och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med koralspel i en kyrkomusikers tjänst.
• uppvisa god kunskap i och förståelse för metodik i orgelspel
• uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse av de villkor och behov som är förknippade med solistiskt orgelspel i en kyrkomusikers tjänst
• uppvisa mycket god kunskap och förståelse för pianospel

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
• kunna uppvisa fördjupad färdighet i instudering av tilldelad repertoar
• kunna uppvisa fördjupad förmåga att genomföra förelagda uppgifter på orgel, tekniskt såväl som konstnärligt
• kunna uppvisa goda färdigheter i undervisning av elever i orgelspel
• uppvisa mycket god förmåga i pianospel

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten: 
• kunna på ett fördjupat sätt reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala eller dirigeringsmässiga färdigheter
• kunna uppvisa ett medvetet, fördjupat och reflekterande förhållningssätt till sitt lärande


Kursinnehåll
Kursen innehåller: 

• solistiskt orgelspel 
• koralspel
• orgelmetodik
• pianoGenomförande
Enskild - och gruppundervisning, handledning .

Examination
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar. 

För att bli godkänd i kursen ska studenten: 

• kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen 


Examinator
Gary Verkade

Övergångsbestämmelser
Kursen G0034G motsvarar kursen G0027G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Solistiskt orgelspelU G#7.00ObligatoriskH20
0002OrgelmetodikU G#2.00ObligatoriskH20
0003KoralspelU G#3.00ObligatoriskH20
0004PianoU G#3.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14