Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verksamhetsförlagd projektkurs inom ekonomiområdet 15 högskolepoäng

Organization based project in the management area
Avancerad nivå, G7001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Behörig till kursen är den student som erhållit minst betyget G på 75 % av de kurser som ingår i de tre första åren enligt civilekonomutbildningens gällande utbildningsplan. Antagning till kursen kräver att studenten tillsammans med VFU (verksamhetsförlagd utbildning) företaget/organisationen upprättar en av lärosätet godkänd studieplan.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att förbereda studenten för professionell verksamhet inom ekonomiområdet genom att ge inblick i arbetsinnehåll och arbetsmetoder på en arbetsplats.

Studenten skall efter kursen

Kunskap och förståelse
- ha goda kunskaper och inblick i ekonomiarbete i praktiken.

Färdighet och förmåga
- kunna etablera kontakt med företag/organisation samt träffa överenskommelse om
  arbetsuppgifter
- kunna tillämpa ekonomisk teori för avancerad analys och problemlösning i en reell
  situation.
- väl kunna använda utbildningens innehåll för att stödja argumentation för gjorda val.
- kunna överföra teoretisk kunskap till företagare, och andra intressenter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna värdera de egna kunskaperna vad gäller ekonomisk teori och modeller och vilka
   ytterligare kunskaper som behövs.
- kunna bedöma modeller och teorier som är lämpliga att använda i olika
  problemsituationer, samt avgöra om sökande efter ytterligare alternativ är motiverat.
- kunna förstå modellers möjligheter och begränsningar med avseende på praktisk
   tillämpning.

Kursinnehåll
Utbildningen i företaget/organisationen ska svara mot företagets/organisationens verksamhet så att studenten får en inblick i relevanta arbetsuppgifter som förekommer för en ekonom. Detta innebär att kursen innehåller följande
- kursen inleds med att skapa kontakter med företaget/organisationen.
- lära känna företaget/organisationen och dess verksamhet.
- när nödvändig kunskap har inhämtats ska studenten delta i verksamheten under överinseende
  av företagets/organisationens handledare.
- med efterhand ökande självständighet ska studenten vid kursens slut ha utvecklat förmågan
  att självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter.

Genomförande
Undervisningen leds av utsedd/utsedda handledare på VFU företaget/organisationen i samråd med universitetets ansvarige handledare.  För att kunna bli godkänd på kursen krävs att studenten ska ha deltagit i arbetet på VFU företaget/organisationen under minst åttio (80) procent av den i studieplanen angivna tiden på företaget/organisationen. Obligatorisk rapportering till handledaren på lärosätet ska göras i form av "loggbok" samt slutrapport.

Kursen kan endast erbjudas under förutsättning att godkänt företag/organisation för kursen finns.

Examination
Studenten ska genom en godkänd studieplan visa att de kan
- etablera kontakt med företag/organisation samt träffa överenskommelse om
arbetsuppgifter
Studenten ska genom en loggbok och slutrapport visa att de
- har goda kunskaper och inblick i ekonomiarbete i praktiken.
- kan tillämpa ekonomisk teori för avancerad analys och problemlösning i en reell
  situation.
- kan använda utbildningens innehåll för att stödja argumentation för gjorda val.
- kan överföra teoretisk kunskap till företagare, och andra intressenter.
- kan värdera de egna kunskaperna vad gäller ekonomisk teori och modeller och behov av
   ytterligare kunskap.
- kan bedöma modeller och teorier som är lämpliga att använda i olika
  problemsituationer, samt avgöra om sökande efter ytterligare alternativ är motiverat.
- kan förstå modellers möjligheter och begränsningar med avseende på praktisk
   tillämpning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Kent Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestäms individuellt och ska godkännas av universitetets handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska uppgifterU G#15.00ObligatoriskH10

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18