KURSPLAN

Damm II - dammar och dammsäkerhet 7,5 högskolepoäng

Dam II - Dam and Dam Safety
Avancerad nivå, G7004B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad, Maskinteknik

Behörighet

Grundkurs i hållfasthetslära, geoteknik, mekanik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Ge de studerande grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion av dammar för vattenkraftsändamål samt för gruvdammar. Kunskaper om dammsäkerhet och underhåll av dammar. Kunna tillämpa hydrologikunskaper på dammar och deras säkerhet.
Kursens nedbrutna mål är:

Du skall kunna:
• Uppbyggnad av vattenkraftsdammar
• Dammarnas delar och funktion
• Utskov, luckor, redundans (dubbel säkerhet)
• Vattnets kretslopp
• Genomföra enklare hydrologiska beräkningar
• Genomföra beräkningar rörande friyteströmning
• Strömlinjenät och grundvattenströmning

Du skall kunna tillämpa:
• Hydrologiska beräkningsverktyg
• Vattenkraftindustrins normer och analysmetoder för dammsäkerhet RIDAS, ICOLD etc.
• Beräkningar med strömlinjenät
• Stabilitetsanalyser
• Tryckslag och svallningsberäkningar

Du skall förstå:
• Vilka faktorer som påverkar dammsäkerheten: Materialtransport via vattenströmning, konstruktionens beteende, grundläggning
• geofysiska mätmetoder för läckage och strömning.
• Erosion; inre och yttre • Mätningar i fysikaliska modeller
• Skalfaktorer
• Geologins betydelse för dammsäkerheten

Du skall känna till:
• olika mätmetoder rörande dammar och deras funktion
• dammsäkerhetsarbete, RIDAS, GruvRIDAS
• stabilitetshöjande åtgärder

Kursinnehåll
Uppbyggnad av vattenkraftsdammar Faktorer som påverkar dammsäkerhet Fallbeskrivningar – dammhaverier Underhåll av dammar Gruvdammar (uppbyggnad, funktion, säkerhet etc) Hydrologi med tillämpning mot dammar Friyteströmning Underjordskonstruktioner

Genomförande
Lektioner, övningar och konstruktionsövning. Laborationer på Vattenfalls forskningsanläggning i Älvkarleby. Gästlärare från industrin.

Examination
Skriftlig tentamen.

Övrigt
G7004B motsvarar ABG108 eller ABG132 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Jan Laue

Övergångsbestämmelser
Kursen G7004B motsvarar kursen ABG108

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kjaernsli, B., Valstad, T. and Höeg, K: Rockfill Dams, Tapir Trondheim, ISBN 82-7598-014-3

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002KonstruktionsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH07