Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundläggningsteknik 7,5 högskolepoäng

Foundation Engineering
Avancerad nivå, G7006B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

G0003B Geoteknik gk eller motsvarande kurs. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Att ge studenten kunskap inom områdena jord- och markförstärkning, yt- och djupgrundläggning, stödkonstruktioner samt CRS-försök. Studenten skall efter kursen kunna genomföra ett grundläggningsprojekt inbegripet val av lämplig typ av markförstärkning och grundläggning samt dess dimensionering.

Kursens nedbrutna mål är:

Du ska kunna tillämpa:
• Eurokod för grundläggningsdimensioneringar
• Teorier för analys och beräkning av bärförmåga och sättningar vid ytgrundläggning
• Dimensionering vid ytgrundläggning och djupgrundläggning
• Teorier för analys av bärförmåga och sättningar för pålar
• Beräkning av pålar i kohesionsjord och friktionsjord med hänsyn till bärförmåga och sättning
• Analyser av pålgrupper med vertikal och horisontell last enligt förskjutningsmetoden
• Dimensionering av isostatiska och semi-isostatiska pålgrupper
• Jordtryck mot spont med Rankine´s metod
• Dimensionering av en enkel konsolspont och en bakåtförankrad spont
• Principerna för bestämning av staglängd
• Dimensionering av en enkel ankarplatta
• Analys med CRS-försök

Du skall känna till och kunna beskriva:
• Olika metoder för förstärkning av undergrunden
• Samverkan byggnad-undergrund
• Olika typer av pålgrundläggning och dess klassificering
• Övrig djupgrundläggning såsom pålväggar, jordankare och kassuner
• Allmänna tredimensionella pålgrupper
• Olika stödkonstruktioner och sponttyper

Kursen har även som mål att öva de generella färdigheterna skriftlig och muntlig presentation. 

Kursinnehåll
Kursen behandlar följande områden:
• Jord- och markförstärkningsmetoder
• Ytgrundläggning
• Djupgrundläggning
- allmänt pålgrundläggning
- dimensionering av enskilda pålar
- knäckning av pålar, stötvågsmätning av pålar
- pålgrupper
• Stödkonstruktioner
• Konsolspont och bakåtförankrad spont
• CRS-försök
• Skriftlig och muntlig presentation av en seminarieuppgift 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar med mindre inslag av övningar. I kursen ingår fem obligatoriska konstruktionsuppgifter:
• K1: Ytgrundläggning
• K2: Pålars bärförmåga och stabilitet
• K3: Dimensionering av pålgrupp
• K4: Spontdimensionering
• K5: Jord- och markförstärkningsmetoder (seminarieuppgift).
Uppgifterna löses i grupper om normalt tre studenter. K5 är en större seminarieuppgift där varje grupp väljer en jord- och markförstärkningsmetod att studera närmare, skriver en uppsats om den valda metoden och presenterar arbetet muntligt på ett seminarium i slutet av kursen. Studentgrupperna opponerar på varandras arbeten vid presentationerna. I seminarieuppgiften övas de generella färdigheterna skriftlig och muntlig presentation. Alla uppgifterna rättas av lärare och studentgrupperna erhåller feedback. Kursen avslutas med en individuell muntlig tentamen. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Lärandemålen i kursen examineras vid granskning av konstruktionsuppgifterna och vid den muntliga individuella tentamen. Alla lärandemålen i kursen examineras vid den muntliga tentamen. Lärandemålen relaterade till konstruktionsuppgifterna där studenterna ska kunna ”tillämpa” examineras på en djupare nivå genom granskning av konstruktionsuppgifterna. Genom kursens seminarieuppgift övas de generella färdigheterna skriftlig och muntlig presentation. Läraren ger feedback på presentationstekniken vid de muntliga presentationerna. Både modulen Muntlig tentamen och Konstruktionsuppgifter betygssätts enligt betygsskalan UG#. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen. Slutbetyget ges som ett vägt medelvärde av prestationerna på muntlig tentamen och konstruktionsuppgifter utifrån betygsskalan GU345.

Övrigt
G7006B motsvarar ABG115 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Hans Mattsson

Övergångsbestämmelser
Kursen G7006B motsvarar kursen abg115

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
All litteratur kommer att vara elektroniskt tillgänglig vid kursstart på kursens hemsida på Canvas.
Axelsson, K. och Magnusson, O.: Grundläggningsteknik, LTU, Avd. för geoteknik, avdelningsskrift.
Sponter och förankringar, LTU, Avd. för geoteknik, avdelningsskrift.
Övrigt material

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig tentamenU G#4.50ObligatoriskH07
0002KonstruktionsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17