Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dammbyggnad - avancerad kurs 7,5 högskolepoäng

Advanced dam design
Avancerad nivå, G7007B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundkurs i: dammbyggnad, geoteknik, hållfasthetslära och hydraulik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Ge kunskaper om vattenkraft- och gruvdammars uppbyggnad och funktion. Förstå hur nedbrytningsmekanismerna påverkar dammars funktion och vilka reparationsmetoder som kan nyttjas?

De nedbrutna målen för kursen är:

Du skall kunna:
• Hur dammar är uppbyggda
• Funktion hos olika delar av en damm
• Hur filter och dräneringslager tillverkas
• Beräkna stabiliteten hos dammar
• Göra en design av en jord- och stenfyllnadsdamm

Du skall kunna tillämpa:
• Beräkningsprogram för släntstabilitet
• Beräkningsprogram för porvattentryck
• Designregler för erosionslager
• Metoder för beräkning av erosion till följd av vågpåverkan

Du skall förstå:
• Inverkan av inre och yttre erosion
• Nedbrytningsmekanismer
• Uppkomst av sjunkhål
• Vattenflöde genom en damm

Du ska känna till:
• Dammars olika delar och funktion
• Förstärkningsmetoder av dammar
• Reparationsmetoder för dammar
• Provtagning i dammar
• Användning av seismiska metoder i dammar
• Påverkan av ett förändrat klimat på dammar

Kursinnehåll
Dammbyggnad
Filterregler och filterdesign
Erosionsprocesser
Påverkan av vid och vatten på dammar
Långtidsstabilitet av dammar
Undersöknings- och provtagningsmetoder i dammar
Hydrauliskdesign
Studiebesök och fältlaborationer

Genomförande
Lektioner och övningar, seminarieuppgift och konstruktionsuppgift rörande en gruvdamm eller vattenkraftdamm

Examination
Muntlig tentamen i samband med presentation av seminarieuppgift med differetierade betyg samt godkänd konstruktionsuppgift

Examinator
Jan Laue

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material i samband med föreläsningar
Vattenfall: Dammar och dammbyggnad
Hydropower development vol 8 and 10, Tapir förlag, Trondheim, Norge
ICOLD bulletin Tailings dam safety

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig tentamenG U 3 4 51.50ObligatoriskH07
0002SeminarieuppgiftU G#3.00ObligatoriskH07
0003KonstruktionsuppgiftU G#3.00ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11