Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Geohydrologi 7,5 högskolepoäng

Geohydrology
Avancerad nivå, G7012B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Hydrologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

90 hp inom geovetenskap. Kurserna O0035K Geologi och L0039K/V0017B Naturliga vattentransportprocesser eller liknande kurser eller V0014B Hydraulik och geologi eller liknande kurs


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen skall du kunna
• analysera pumptest för att bestämma de hydrauliska parametrar som karakteriserar en grundvattenakvifer
• bestämma effekterna av grundvattenuttag
• designa pump- och observationsbrunnar.

Du kommer att känna till
• metoder för grundvattenprospektering
• i vilka typer av jord och berg som grundvattentillgången är riklig samt förutsättningarna för hållbart grundvattenutnyttjande
• de lagar som styr vattenflödet i jord och berg och i den omättade zonen
• problem med och metoder som används för att förhindra a) saltvatteninträngning och b) föroreningstransport i grundvatten c) läckage från avfallsupplag
• möjligheter och begränsningar hos grundvattenmodeller. Efter kursen skall den blivande civilingenjören kunna arbeta hos ett konsultbolag eller i industrin som handläggare med en hydrogeologisk undersökning.


Kursinnehåll

Grundvattenförekomst i olika typer av berggrund och jordlager.
Samband mellan nederbörd och hållbar grundvattenutvinning. Begreppen; icke-stationär strömning, magasinskoefficient, volymelasticitet och differentialekvation för grundvattenflöde. Brunnshydraulik och hydrologiska gränser: Öppna och slutna akvifärer.
Theis, Thiems och Cooper-Jacobs metoder.
Läckning från ovanförliggande lager, delvis nedrivna brunnar, samverkan mellan flera brunnar.
Magasin med fördröjd avgivning.
Speglingsmetoder. Saltvatteninträngning.
Strömnät: Vertikala nät, horisontella nät, bedömning av transmissivitet, anisotrop konduktivitet.
Pumptest: Provpumpning, bestämning av S, T, läckning och hydrologiska gränser.
Bedömning av möjligt uttag. Icke mättad strömning: Omättad hydraulisk konduktivitet, pF-kurvor, tensiometrar, total potential, mätning av omättat vatteninnehåll, preferential flow.
Deponihydrologi: Användning av vattenbalansekvationer för att minimera lakvattenbildning.
Mät och beräkningsmetoder för vattenbalansens parametrar i en deponi. Konstruktion av pump- och observationsbrunnar. Grundvattenströmning i sprucket berg.


Genomförande

Undervisningen sker på engelska och ges i form av föreläsningar, räkneövningar och datalaborationer.


Examination
Förmågan att tillgodogöra sig kursens teoretiska innehåll kontrolleras genom en skriftlig examination vid kursens slut, via en obligatorisk individuell hemuppgift där färdigheten att presentera muntligt på engelska tränas, samt deltagande vid datorsimuleringar med inlämning av godkänd uppgift.

Examinator
Jan Laue

Övergångsbestämmelser
Kursen G7012B motsvarar kursen L7019K

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Todd and Mays, Groundwater Hydrology, 3rd ed. eller likvärdig bok.
Lundberg, A. 2007. Examples in Geohydrology, Div Applied Geology.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV16
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskV16
0003DatorlaborationU G#1.00ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-05-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14