Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Naturvärme 7,5 högskolepoäng

Natural Energy Sources
Avancerad nivå, G7013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

F0032T Termodynamik och värmetransport eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
• Redogöra för olika tekniker för att utvinna eller lagra naturvärme (även kallad geoenergi) för uppvärmningsändamål
• uppskatta lönsamheten för olika geoenergianläggningar  
• uppskatta maximal teoretisk solinstrålning, samt utvärdera olika typer av solvärmeanläggningar
• göra enkla dimensioneringar av bergvärmeanläggningar
• utföra en förstudie till ett projekt inom geoenergi, samt redovisa resultat i skriftlig rapport och muntlig presentation 

Kursinnehåll
Kursen omfattar grundläggande kunskaper om solfångare, naturvärmesystem och termisk energilagring. Inom dessa områden behandlas teknik, dimensionering och kostnader: 
• Värmeöverföring och värmetransport: Fysikalisk beskrivning av ledning, strålning och konvektion. Olika materials värmelagrande förmåga.  
• Solenergi: Aktiv och passiv solenergi, solinstrålning mot ett lutande plan. 
• Solvärmetillämpningar, beräkningsexempel plana solfångare, olika typer av solfångare
• Naturvärme: Naturvärmekällor i luft, mark och vatten, översiktligt om värmepumpar.
• Återladdning av markvärmesystem.
• Termisk energilagring: Aktuell forskning. Olika tekniker. Lagring av värme/kyla. Effektlager, energilager. Kort- och långtidslagring. Ekonomi. Beräkningsexempel lagerstorlek, energiförluster etc.
• Projektarbete: Projektering av energilagringssystem. Definiering och uppdelning av projekt. Val av system. Inhämtning av tekniska data och kostnadsdata. Optimering av termiska energilagringssystem. Rapportering.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Huvuddelen av kursen består av ett projektarbete, ofta på uppdrag av näringsliv eller universitet. Datalabbar med programmen EarthEnergyDesigner (EED) och Polysun är obligatoriska. Programmen används senare som hjälpmedel i projektarbeten. Projektarbetet dokumenteras skriftligt samt framförs på ett gemensamt seminarium.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker genom bedömning av ingående konstruktionsuppgifter från EED och Polysun, projektrapport, samt muntlig presentation. För kursen ges betyg enligt skalan U 3 4 5.

Övrigt
G7013B motsvarar E7002B och kan ej kombineras i examen

Examinator
Jenny Lindblom

Övergångsbestämmelser
Kursen G7013B motsvarar kursen E7002B

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nordell B., Söderlund M.: Solvärme och Värmelagring, Avd för Vattenteknik, Serie C nr 16, Högskolan i Luleå, Juni 1991.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgiftG U 3 4 55.50ObligatoriskH16
0002Muntlig presentationU G#1.00ObligatoriskH16
0003ÖvrigtU G#1.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17