Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i geoteknik 30 högskolepoäng

Senior Design Project in Soil Mechanics
Avancerad nivå, G7014B
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Godkänd projektplan krävs


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Det övergripande målet för kursen är att studenten ska uppvisa, utveckla och tillämpa teori och metoder för att lösa problem relevanta för en ingenjör inom väg- och vattenbyggnad som är verksam inom geoteknikområdet. 

Vid kursens slut ska studenten kunna:
Formulera ett relevant problem för att undersöka ett utvalt område inom geotekniken.
Tillämpa kunskap och färdighet som har erhållits under studietiden för att studera ett komplext utvecklingsprojekt eller ett mindre forskningsprojekt på ett individuellt och systematiskt sätt.
Välja och motivera metoder som har valts i studien.
Analysera och försvara problemet i sitt sammanhang relaterat till vetenskap och ingenjörsmässighet. 
Hitta och kritiskt granska information samt sammanfatta detta vetenskapligt. 
Planera, strukturera och utföra projektet inom forskning, utveckling eller utredning.
Avgöra den vetenskapliga eller praktiska relevansen av de erhållna resultaten.
Jobba enligt ett schema.
Uttrycka sig skriftligen, såväl som muntligen, språkligt och vetenskapligt korrekt.
Utforma och genomföra en presentation av resultaten i projektet, som försvarar slutsatserna.
Kristligt ganska andra arbeten på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.


Kursinnehåll
Projektens område väljs i samarbete med examinatorn och ska vara relaterat till forskning eller utveckling inom ett område inom geotekniken.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten jobbar individuellt med handledning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
Motivera den valda problemställningen
Välja och motivera metod för studien
Samla relevant information för problemet som ska studeras, där kopplingen till studerat område är tydlig
På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
Muntlig presentation och försvar av eget arbete 

Övrigt
Institutionen tillhandahåller handledning under kursens gång. Projektet utförs individuellt, endast i undantagsfall får det utföras i grupp om maximalt två personer. I de fall där projektarbetet utförs av två studenter, ska det tydligt framgå i kursens omfattning samt i djupet i rapporten.

Examinator
Jan Laue

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Beror på valt projekt och bestäms senare.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Godkänd muntlig och skriftlig redovisningU G#30.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-02-11