KURSPLAN

Hälsopromotion - introduktion 7,5 högskolepoäng

Health Promotion - Introduction
Grundnivå, H0004H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Hälsopromotion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter genomgången kurs, med utgångspunkt i vetenskap kunna:
  1. Redogöra för och diskutera den holistiska synen på hälsa och grundläggande teorier inom hälsopromotion som grund för en hälsosam livsstil
  2. Identifiera aktuella folkhälsoproblem på individ, grupp och organisationsnivå samt argumentera för och motivera val av hälsopromotiva teorier och verktyg i hälsovägledning

Kursinnehåll
  • Perspektiv och begrepp inom hälsopromotion salutogenes, patogenes och empowerment
  • Preventions-, och promotionsbegreppen
  • Livsstilsrelaterade folkhälsoproblem (exempelvis stress, övervikt, inaktivitet och rökning)
  • Etiska överväganden
  • Hälsopromotiva strategier på individ, grupp och organisationsnivå.
  • Hälsopedagogik och hälsopedagogiska verktyg

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt introduktion, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. Kriterierna för G och VG beskrivs i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter och motsvarar S0018H Hälsopromotion

Examinator
Anna-Karin Lindqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Henriksen, J-O & Vetlevsen, A-J (senaste upplagan) Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur.
Kostenius, C. & Lindqvist, A-K. (2006) Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.
Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2017) Grundläggande Folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber.
Salutogenes : om hälsans ursprung, Monika Eriksson, Liber förlag ISBN: 9789147111336
Smith, B., Tang, K. & Nutbeam, D. (2007) WHO health promotion glossary: new terms. Health Promotion International, 21(4), 340-345.
WHO (1986) The Ottawa Charter for health promotion. Hämtad 2016-09-30, från http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ (tillgänglig i Canvasrummet)
WHO (1998) The Health Promotion Glossary. Hämtad 2016-09-30, från http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1 (tillgänglig i Canvasrummet)

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Hälsopromotiva teorierU G VG *4.00ObligatoriskH13
0002Tillämpning av hälsopromotiva metoderU G#3.50ObligatoriskH13