Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsopromotion, kost- i teori och praktisk tillämpning 7,5 högskolepoäng

Health promotion, nutrition- in theory and praxis
Grundnivå, H0005H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Ingår i huvudområde
Hälsopromotion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs utifrån ett hälsopromotivt perspektiv kunna agera som hälsovägledare på området kost. Målet är att kunna:
  1. Redogöra för teorier inom näringslära och kosthållning samt värdera och kritiskt tolka vetenskapliga artiklar på området.
  2. Tillämpa och tolka kostanalyser, samt motivera kostråd utifrån individuella behov avseende näringslära och kosthållning.
  3. Utföra hälsosamtal och utveckla hälsoplaner för individer och grupper samt diskutera yrkesetiska aspekter inom området för näringslära och kosthållning.

Kursinnehåll
  • Kostanalys
  • Hälsosamtal och hälsoplaner
  • Näringslära och kosthållning
  • Kostråd och kostvägledning
  • Litteraturgranskning inom kost
  • Verksamhetsförlagda uppgifter
  • Yrkesetiska aspekter i möte med människor i hälsovägledning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom, laborationer, litteraturstudier, grupparbete, verksamhetsförlagda uppgifter, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid examinationsseminarier. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs praktiskt, skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp.   Kriterierna för G och VG beskrivs i studiehandledning.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter och motsvarar kostdelen i S0052H

Examinator
Anitha Risberg

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2
Abrahamsson, L., Andersson, A., Becker, W. & Nilsson, G. (red.) (senaste upplagan) Näringslära för Högskolan. Stockholm: Liber.
Brülde, B. (2011). Folkhälsoarbetets etik. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, U. (senaste upplagan) Näring och hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Kostenius C. & Lindqvist A-K.(2006) Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Näringslära och kosthållningU G VG *3.00ObligatoriskH13
0002Kostanalys och kostrådU G VG *2.00ObligatoriskH13
0003Hälsosamtal och hälsoplanerU G#2.50ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10