KURSPLAN

Hälsopromotion, mentala träningsmetoder- i teori och praktisk tillämpning 7,5 Högskolepoäng

Health Promotion, mental practice- in theory and praxis
Grundnivå, H0007H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Förkunskaper i hälsopromotion motsvarande grundkurser i hälsopromotion om minst 7,5hp och rörelseapparatens anatomi och fysiologi. Förkunskaperna innefattar förståelse för det hälsopromotiva perspektivet och hur det skall tillämpas på åtgärder som bidrar till en hälsosam livsstil på individ, grupp och samhällsnivå. H0004H Hälsopromotion - introduktion, 7,5 hp M0023H Anatomi och fysiologi med inriktning mot hälsovägledning, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs utifrån ett hälsopromotivt perspektiv kunna agera som hälsovägledare på området mentala träningsmetoder. Målet är att kunna:
  1. Tillämpa mentala träningsmetoder för individer och grupper.
  2. Belysa och reflektera över viktiga aspekter inom området för medveten närvaro. Kritiskt tolka och värdera litteratur och vetenskapliga artiklar på området medveten närvaro och mentala träningsmetoder.
  3. Verka som mental tränare och som instruktör i medveten närvaro och mentala träningsmetoder genom att kunna föreslå, argumentera, planera för och genomföra lämplig åtgärd.

Kursinnehåll
  • Mental träning, tillämpningar för skola, idrott, arbetsliv mm
  • Medveten närvaro
  • Yrkesetiska och existentiella aspekter inom mentala träningsmetoder
  • Verksamhetsförlagda uppgifter
  • Vetenskaplig metod

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt metodövningar, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, verksamhetsförlagda uppgifter, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Obligatorisk närvaro vid metodövningar. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs praktiskt skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter och motsvarar delen med mentala träningsmetoder i kursen S0055H

Examinator
Anna-Karin Lindqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Henriksen, J-O& Vetlevsen, A-J (senaste upplagan) Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur
Kostenius C. & Lindqvist A-K. (2006) Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur. (ISBN 9144026552)


Kompendium och vetenskapliga artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Mentala träningsmetoder2.0U G#
0005Mentala träningsmetoder, teori och praktisk tillämpning3.5U G VG
0006Mentala träningsmetoder verksamhetsförlagda studier2.0U G#