Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsopsykologi och motiverande samtal i hälsovägledning 15 högskolepoäng

Health Psychology and Motivational Interviewing
Grundnivå, H0009H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter genomgången kurs, med stöd i vetenskap kunna:
  1. redogöra för och reflektera över psykologiska friskfaktorers betydelser för hälsan
  2. reflektera och argumentera för hur hälsopsykologiska modeller kan användas i hälsofrämjande arbete.
  3. tillämpa motiverande samtal, redogöra för bakomliggande teorier och reflektera över etiska aspekter.
  4. tillämpa ett kognitivt förhållningssätt och motiverande samtal för att leda klienter i processer som leder till hälsofrämjande livsstilsförändringar

Kursinnehåll
  • Modeller inom hälsopsykologi och hälsopromotion
  • Beteendeförändring för att främja hälsa utifrån ett kognitivt förhållningssätt
  • Psykologiska friskfaktorer; motivation, coping, socialt stöd, self-efficacy, egenkontroll, självförtroende/självkänsla, feedback, kompetens, positiva utmaningar.
  • Motiverande samtal, teori, övningar och etiska aspekter
  • Hälsoplan och intervjuguider för hälsofrämjande livsstilsförändringar

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt metodövningar, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, praktisk metodträning, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Obligatorisk närvaro vid metodövningar. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Ersätter och motsvarar S0021H och S0024H

Examinator
Jimmy Ingemansson

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, S. I. (2018). Hälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Eriksson, m. (2015) Salutogenes – om hälsans ursprung. Stockholm: Liber.
Henriksen, J-O. & Vetlevsen, A-J. (Senaste upplagan). Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur.
McGonigal, Kelly. (2013). The Willpower Instinct. New York: The Penguin Group
Finns som e-bok mm här: http://www.penguin.com/book/the-willpower-instinct-by-kelly-mcgonigal-phd/
9781583335086?
The_Willpower_Instinct_Kelly_McGonigal,__Ph.D.#CMP=BLG-PGI.
Alternativ litteratur till Andersson, S.I. (2009) Hälsa och psykologi.
William R Miller, Stephen Rollnick (2012). Motivational Interviewing (3. rev ed). New York: Guilford Publications
ISBN:9781609182274.

eller

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. (3., reviderade och
utökade utgåvan.) Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127135390

Referenslitteratur

Ogden, Jane. (2012) Health Psychology Maidenhead : McGraw-Hill Education Finns som e-bok på Universitetsbiblioteket.
Lindwall, M. (2011). Självkänsla: bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund: Studentlitteratur.

Ytterligare artiklar samt valbar litteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005FriskfaktorerU G#3.00ObligatoriskV15
0006Motiverande samtal, metodU G#4.00ObligatoriskV15
0007Tillämpning MI-hälsosamtalU G VG *5.00ObligatoriskV15
0008Hälsopsykologiska modellerU G#3.00ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-11-04