KURSPLAN

Hälsovägledning i projekt och entreprenörskap 15 högskolepoäng

Health Guidance Project and Entrepreneurship
Grundnivå, H0010H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet och förkunskaper i hälsopromotion motsvarande grundkurser i hälsopromotion om minst 40hp. Förkunskaperna innefattar förståelse för det hälsopromotiva perspektivet och hur det skall tillämpas på åtgärder som bidrar till en hälsosam livsstil på individ, grupp och samhällsnivå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten med ett vetenskapligt och etiskt förhållningssätt utifrån kursens innehåll kunna:
 1. Redogöra för projektprocessens utmärkande drag, förutsättningar och utmaningar relaterat till hälsovägledning inom det hälsopromotiva perspektivet.
 2. Tillämpa projektprocessen inom ramen för hälsovägledning och argumentera för projektets hälsopromotiva grund. 
 3. Beskriva grunderna för entreprenörskap och omsätta dem inom yrkesområdet hälsovägledning.
 4. Identifiera, analysera och formulera en affärsidé med inriktning mot hälsovägledning .

Kursinnehåll
 • Inventering och utvärdering av hälsoprojekt
 • Projektprocessen och dess koppling till hälsopromotion och hälsovägledning
 • Teamutveckling, ledarskap i en projektgrupp 
 • Entreprenörskap och ekonomiska förutsättningar för företagande 
 • Affärsprocessen och konstruktion av affärsplan 
 • Karriärplanering 
 • Verksamhetsförlagt hälsoprojekt, som planeras och genomförs i samverkan med uppdragsgivare.

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbeten, verksamhetsförlagt projektarbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Ersätter och motsvarar tidigare kursen S0059H Hälsopromotion i projekt och entreprenörskap.

Examinator
Anitha Risberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Osterwalder, A, Pigneur, Y,. Business Model Generation. (2013).Studentlitteratur AB.
Tonnquist, B, (senaste upplagan) Projektledning, Bonnier utbildning,
Wheelan, A. S (senaste upplaga) Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur

Litteratur från tidigare kurser i hälsovägledarprogrammet

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Projektarbete - verksamhetsförlagtU G VG *6.00ObligatoriskH13
0006AffärsplanU G VG *3.00ObligatoriskH16
0007EntreprenörskapU G#3.00ObligatoriskH17
0008ProjektteoriU G#3.00ObligatoriskH17