KURSPLAN

Stressfysiologi 15 högskolepoäng

Stress Physiology
Grundnivå, H0012H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom hälsopromtion, hälsovägledning, sjukgymnastik, omvårdnad, arbetsterapi motsvarande 52,5 hp's omfattning eller motsvarande kunskaper. Basala kunskaper inom anatomi och fysiologi 7,5 hp's omfattning inom endokrinologi och det autonoma nervsystemet eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs utifrån ett hälsopromotivt perspektiv kunna:
 1. Beskriva styrning av kroppen genom cns, autonoma nervsystemet, relaterat till sinnen och stress
 2. Beskriva samspelet mellan sinnen, limbiska systemet och hypothalamus och redogöra för hur stress/antistress påverkar de olika strukturernas funktioner
 3. Beskriva hur stress påverkar människokroppens normala fysiologiska funktioner från cellnivå till olika organsystem
 4. Förklara hur stress kan leda till patologiska förändringar i människokroppen
 5. Redogöra för hur kroppens antistressystem fungerar.
 6. Beskriva faktorer som kan minska stressbelastning och främja hälsa, för den enskilde individen, organisationen och samhället.

Kursinnehåll
 • Belastning, återhämtning och styrning av det Centrala Nervsystemet
 • Belastning, återhämntning och styrning i Autonom Nervsystemet
 • Sinnena relaterat till Belastning och återhämtning
 • Belastning och återhämtningens påverkan på det Endokrina systemet.
 • Allmän Stressfysiologi
 • Stressperspektiv
 • Stress ur ett molekylärt och cellulärt perspektiv
 • Stress och stresshantering på individnivå ur ett hälsofrämjande perspektiv
 • Stress och stresshantering på samhälls- och organisationsnivå ur ett hälsofrämjande perspektiv

Genomförande
Studierna bedrivs som it-distans kurs på halvfart utan sammankomster på orten. Ryggraden i kursen utgörs av ett interaktivt webb-baserat kursskal. Detta ska främja den inbördes interaktionen mellan kursdeltagarna samt även mellan lärare och studenter. För studierna krävs datorvana och tillgång till internetanslutning motsvarande minst ADSL samt headset och webbkamera. Studierna i kursen genomförs dels med hjälp av inspelade föreläsningar. Dessutom genomförs seminarium i realtid där de olika uppgifterna diskuteras. I kursen ingår även tillämpningsövningar och arbete i grupp. Studierna utgår från eget aktivt arbete som omfattar litteraturstudier, individuella uppgifter och ett flertal arbeten i grupp. Varje delavsnitt skall leda fram till en diskussion där faktakunskaper sammanfogas till en djupare förståelse i studentseminarium och lärarledda seminarium. Föreläsningar studieuppgifter och seminariumuppgifter är obligatoriska. Vid frånvaro ges alternativ uppgift. Kursen är en valfri kurs i hälsovägledarprogrammet. Den här kursen precis som programmet bygger på en pedagogisk grundsyn där möten och meningsutbyten mellan människor står i fokus. Ett aktivt deltagande i undervisningen är därför nödvändigt. Arbetet i grupp syftar även till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. Kursens uppgifter ska också syfta till en helhetssyn på människors hälsa kopplat till fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och existentiellt välbefinnande.

Examination
Målen i kursen examineras enligt följande: Mål 1-4skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp. Betygskriterier för G och VG finns beskrivet i studiehandledningen

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Jimmy Ingemansson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekman, R. & Arnetz, B. (red), Stress, Individen, Samhället, Organisationen &
Molekylerna, Stockholm: Liber AB, (senaste upplagan)
Risberg, A., Risberg, D. & Risberg, C. (2016). Stress, prestation och återhämtning. Örnsköldsvik: Bokförlaget Kunskap till Hälsa. ISBN: 13 978 91 982815-0-7
Toomingas, A., Mathiassen, S.E. & Wigaeus Tornqvist, E. (red.) (2008). Arbetslivsfysiologi. (senaste upplagan) Lund: Studentlitteratur. 978-91-44-04626-6
Währborg, P., Stress och den nya ohälsan, Stockholm, Natur och Kultur, (senaste upplagan)

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgifter individuellt/grupp StyrningU G VG *5.00ObligatoriskH14
0002Inlämningsuppgifter individuellt/grupp SamspelU G VG *5.00ObligatoriskH14
0003Inlämningsuppgifter individuellt/grupp ÅterhämtningU G VG *5.00ObligatoriskH14