Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kultur och natur som hälsopromotiva redskap 7,5 högskolepoäng

Culture and nature as tools in health promotion
Grundnivå, H0013H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter genomgången kurs utifrån ett vetenskapligt, etiskt och hälsopromotivt förhållningssätt kunna:
  1. redogöra för och reflektera över kulturens och naturens hälsopromotiva effekter genom livsspannet på individ, grupp, organisationsnivå och/eller samhällsnivå
  2. reflektera över och argumentera för hälsobegreppets dimensioner i tillämpning av kultur och natur som hälsopromotiva redskap
  3. välja och praktisk tillämpa hälsopromotiva redskap kopplat till kultur och natur på individ, grupp, organisationsnivå och/eller samhällsnivå
  4. tillämpa grunder i presentationsteknik och multimodala arbetssätt inom hälsopromotion

  Kursinnehåll
  • Kultur och natur som hälsopromotiva redskap
  • Hälsobegreppets dimensioner, Hälsopedagogik
  • Uppskattande förhållningssätt
  • Presentationsteknik
  • Multimodala arbetssätt
  • Mångfald i praktiskt arbete med hälsopromotiva redskap

  Genomförande
  Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt introduktion, seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier.
  Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.


  Examination
  Mål 1 och 2 examineras med individuella skriftliga uppgifter och seminarium
  Mål 3 och 4 examineras med individuell muntlig redovisning och praktisk tillämpning i grupp
  Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen


  Övrigt
  Kursen ges på grundnivå. Ersätter S0057H. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

  Examinator
  Jimmy Ingemansson

  Övergångsbestämmelser
  Kursen H0013H motsvarar kursen S0057H

  Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
  Bergmark, U. & Kostenius, C. (2011) Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa. Lund: Studentlitteratur
  Bojner Horwitz, E. (2011) Kultur för hälsans skull. Stockholm: Gothia
  Kostenius, C. & Melder, C. (in press) Existentiell hälsa. Lund: Studentlitteratur (se utdrag i Canvasrummet)
  Statens folkhälsoinstitut (2005). Kultur för hälsa [Elektronisk resurs] : en exempelsamling från forskning och praktik. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut (finns tillgänglig att ladda ner gratis på nätet)
  Vetenskapliga artiklar tillkommer

  Kursgivare
  Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Moduler
  KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
  0001Individuella skriftliga uppgifter och seminariumU G VG *4.00ObligatoriskH14
  0002Individuell muntlig redovisn. o praktisk tillämpning i gruppU G#3.50ObligatoriskH14

  Kursplanen fastställd
  av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

  Reviderad
  av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-11-04