Hoppa till innehållet


KURSPLAN

E-hälsopromotion 7,5 Högskolepoäng

E-Health promotion
Grundnivå, H0014H
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  1. identifiera och redogöra för befintliga områden inom hälsopromotion där IKT används som verktyg.
  2. analysera och värdera hur IKT kan användas för att underlätta och utveckla hälsovägledning.
  3. kritiskt granska och reflektera över IKT som redskap ur ett etiskt och empowerment perspektiv.
  4. utveckla och redogöra för en projektidé och projektplan där IKT inom hälsopromotion/hälsovägledning kan testas eller implementeras i en verksamhet.

Kursinnehåll
  • teoretiska kunskaper inom området e-hälsa, dvs. Internets och mobila teknikens utveckling och tillämpning inom hälsopromotion.
  • regionala, nationella och internationella FoU projekt inom e-hälso området.
  • empowerment samt tillämpningar av IKT-stöd och de etiska frågeställningar som detta medför.

Genomförande
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, verksamhetsförlagda uppgifter, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Mål 1 examineras genom inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp i prov 1. Mål 2-4 examineras genom ett webbaserat seminarium med opponentskap av rapport i prov 2. Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Ersätter och motsvarar tidigare S0041H

Examinator
Anna-Karin Lindqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen H0014H motsvarar kursen S0041H

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
E. Sohlman, C. Kostenius, O. M. Johansen, I. Ryzhkova , & M. Merivirta (redaktörer), Empowering School eHealth Model in the Barents Region. Rovaniemi: Lapland University of Applied Sciences. (Publication series B. Reports ; Nr 2015:2).

Lindqvist, A-K. (2015). Promoting adolescents' physical activity @ school. Luleå: Luleå tekniska universitet. (Doctoral thesis / Luleå University of Technology).

Artiklar som anges i studiehandledningen

Referens litteratur
Gard, G. & Melander Wikman, A. (Red) E-hälsa – innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 2012. (ISBN 97891440676229).

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter individuellt och i grupp3.0U G#
0002Webbaserat seminarium med opponentskap av rapport4.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2015-02-12

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-11-03