Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Folkhälsa 7,5 högskolepoäng

Public Health
Grundnivå, H0016H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Hälsovägledning
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Hälsopromotion motsvarande 40 hp. Förkunskaperna innefattar förståelse för det hälsopromotiva perspektivet och hur det skall tillämpas på åtgärder som bidrar till en hälsosam livsstil på individ, grupp och samhällsnivå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten med stöd i vetenskap kunna:
  1.  Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa
  2.  Redogöra för och reflektera över socialt relaterade orsaker till hälsans ojämlika fördelning
  3.  Visa på hur det hälsopromotiva perspektivet kan ge förutsättningar för att utjämna samhälleliga och strukturella ojämlikheter på hälsa.

Kursinnehåll
  • Introduktion till vetenskaplig metod
  • Hälsa i förhållande till sociala kategorier
  • Faktorer som främjar hälsa på samhällsnivå
  • Faktorer som bidrar till ojämlikheter i hälsa på samhällsnivå
  • Samhällsaspekter på hälsofrämjande arbete Internationella aspekter på hälsa

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges med distansmetodik och är i huvudsak webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbit/sek, helst 2,0 Mbit/sek) samt headset och webbkamera. Delar av kursen är förlagd till campus där framförallt seminarier och examinationer sker. För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, grupparbete, verksamhetsförlagda uppgifter, föreläsningar, muntliga och skriftliga presentationer och seminarier. Kurskrav är genomförda studieuppgifter samt obligatorisk närvaro och ett aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier. Kursen är en delkurs i hälsovägledarprogrammet. Programmet har genomgående en pedagogisk grundsyn som stimulerar till ett eget aktivt lärande, där teamutveckling, karriärplanering och skapande av en personlig portfolio är återkommande inslag i kurserna. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Målen i kursen examineras individuellt genom studieuppgifter och examinationer som genomförs skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. I studiehandledningen anges kriterier för G och VG.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Hanna Forsberg

Övergångsbestämmelser
Kursen H0016H motsvarar kursen H0015H

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Brülde, B. (2011). Folkhälsoarbetets etik. Lund: Studentlitteratur.
Folkhälsomyndigheten. Folkhälsan i Sverige. Årsrapport (senaste upplagan). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
Olsson, H. & Sörensen, S. (senaste upplagan). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber.
Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2017) Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber.
Rostila, M., & Toivanen, S. (Senaste upplagan). Den orättvisa hälsan: om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm: Liber.Här tillkommer att studenten i samråd med handledare/examinator söker, värderar och väljer ytterligare vetenskaplig litteratur relevant i förhållande till det forskningsproblem som studeras.

Referenslitteratur

Marmot, M. (2006). Statussyndromet: Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. Stockholm: Natur och kultur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kulturella perspektiv på hälsaU G VG4.50ObligatoriskV22
0002Förutsättningar för hälsaU G#3.00ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-12-28

Reviderad