Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia 7,5 högskolepoäng

History A, From farming- to service society: Sweden`s social and economic history
Grundnivå, H0025N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:
•på en grundläggande nivå kunna beskriva det svenska jordbrukssamhället, industrisamhället och tjänstesamhället.
•på en grundläggande nivå kunna förklara övergången från jordbrukssamhälle till ett industri- och senare tjänstesamhälle, samt effekterna därav.
• kunna ge exempel på, och förklara, viktiga händelser och brytpunkter inom den svenska sociala och ekonomiska utvecklingen under den berörda perioden.
•kunna beskriva de svenska städernas framväxt och utveckling på en grundläggande nivå.
•kunna karakterisera och beskriva olika sociala grupper och dessas förutsättningar i den svenska historien samt kunna ställa dessa i relation till varandra.

Kursinnehåll
Kursen behandlar svensk social och ekonomisk historia från vikingatid till idag. Efter kursen skall de studerande kunna förklara/ge exempel på bl.a.:
• Övergången från jordbrukssamhälle till ett industri- och senare tjänstesamhälle samt effekterna därav.
• De svenska städernas framväxt och utveckling.
• Olika sociala gruppers förutsättningar i den svenska historien.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges som distanskurs.
Undervisningen består av specialgjorda föreläsningar och studiehandledning via lärplattform. Kursen har inga obligatoriska träffar i Luleå.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studentens färdigheter (huvudsakligen uppställda under ”Kursinnehåll” ovan) examineras kontinuerligt dels genom inlämningsuppgifter på vilka betygen Godkänd eller Underkänd ges och dels genom en hemtentamen vid kursens slut på vilken betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd ges.

Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Josefin Rönnbäck

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Susanna Hedenborg, Mats Morell (red.): Sverige – En social och ekonomisk historia, Lund: Studentlitteratur, 2006
Maths Isacson. Industrisamhället Sverige : arbete, ideal och kulturarv, Studentlitteratur, 2007.
Ann-Sofie Ohlander, Ulla-Britt Strömberg: Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, Norstedts Akademiska Förlag, 2008
Studieanvisning och Artiklar

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska uppgifterU G#3.00ObligatoriskH10
0003HemtentamenU G VG *4.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16