KURSPLAN

Musikalisk profil - Komposition 2 15 Högskolepoäng

Musical Profile - Composition 2
Grundnivå, H0032G
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Komposition 1 (H0031G), Det musikaliska hantverket - Komposition 1 (H0030G) och Konstnärlig kunskap 1 (X0003G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter av komposition och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse av arrangering och instrumentation som en del av en tonsättaridentitet
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av harmonilära
 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse för kontrapunkt

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande färdighet i komposition
 • uppvisa grundläggande färdighet i arrangering och instrumentation
 • uppvisa grundläggande färdighet i kontrapunkt
 • uppvisa grundläggande förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över utvecklingen av de egna kompositionstekniska färdigheterna
 • uppvisa ett reflekterande förhållningsätt till sitt lärande

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • komposition
 • kompositionsforum
 • arrangering
 • instrumentation
 • harmonilära
 • kontrapunkt

Genomförande
 • enskild- och gruppundervisning, handledning och seminarier

Examination
Examination sker genom presentation eller framföranden av studentens kompositioner
För att bli godkänd i kursen ska studenten
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Komposition med kompositionsforum7.5U G VG
0002Arrangering och instrumentation4.5U G VG
0003Harmonilära2.0U G VG
0004Kontrapunkt1.0U G VG