Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Lokalsamhället, miljö, kultur och teknik 15 högskolepoäng

The local community, environment, culture and technology
Grundnivå, H0035N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c. Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6b). Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs:
 • kunna förklara hur och varför andra och mer avlägsna samhällen är uppbyggda och kan fungera annorlunda, med utgångspunkt i hembygdens geografiska, sociala och historiska förutsättningar,
 • kunna ge flera exempel på hur mänskliga aktiviteter på skilda platser och under skilda tider påverkat människans samhällen och den   omgivande miljön,
 • på ett grundläggande plan, kunna förklara hur teknik och teknisk förändring samspelar med samhällelig förändring,
 • kunna använda kunskaper från samhällsorienterande ämnesområden för att kritiskt granska,värdera och ta ställning till frågor som relaterar till en långsiktig ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling,
 • kunna använda lärandeteorier och resultat av ämnesdidaktisk forskning för att utveckla undervisning i de samhällsorienterande ämnena,
 •  kunna bedöma elevers kunskaper i samhällsorienterande ämnen i relation till skolans styrdokument och kursplanen.

Kursinnehåll
Samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv på:
 • Människans ursprung, förflyttningar och försörjning som jägare och samlare, i jordbrukssamhället, industrisamhället och informationssamhället.
 • Lokalsamhällets organisation samt geografiska, socioekonomiska, kulturella, religiösa och historiska bakgrund.
 • Människans försörjning ur såväl ett lokalt - globalt som historiskt perspektiv, samt resursers ursprung, tillgänglighet, och fördelning. Demokratiska och etiska perspektiv på samhällsutveckling och naturresursutnyttjande. Grundläggande kartografi och ortsgeografi, befolkningsfrågor och demografi.
 • Demokrati, etnicitet, genusfrågor samt folkhälsofrågor kopplade till normer och regelverk. Teknisk förändring och dess sociala konsekvenser. Nationella och internationella konventioner. Religioners betydelse för människors tänkande, världsbild och handlingar.
 • Teorier om lärande, kunskap och kunskapsbedömning med relevans för kunskapsområdet.

Genomförande
Kursen ges på halvfart och delas in i tre huvudsakliga moment med kopplad examination.
Moment 1. Att leva i närområdet/ att undersöka verkligheten.
Moment 2. Grundläggande teoretiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena.
Moment 3. De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Inom ramen för kursen ges föreläsningar och seminarier som behandlar centrala inslag.

Examination
Kursen examineras via en rapport (moment 1, 4 hp), fyra tentamen (moment 2, 8 hp)  samt deltagande vid seminarier och till dessa kopplade inlämningsuppgifter (moment 3, 3 hp). För att få kursen godkänd krävs G på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs VG på mer än hälften av kurspoängen. Skriftliga tentamen examinerar studentens grundläggande teoretiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena (Historia, Geografi, Religionskunskap samt Samhällskunskap) Seminarierna (moment 3) examinerar studentens förmåga att individuellt och i grupp använda olika lärandeverktyg relevanta för kunskapsområdet. Dessutom examineras studentens förmåga att i relation till skolans styrdokument och kursplanemål kunna bedöma elevers kunskaper i samhällsorienterande ämnen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adler, M. H. (2014) Historieundervisnings byggstenar: grundläggande pedagogic och ämnesdidaktik. Liber.
Andersson, D., Sander, Å. (red) (2009) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring / Lund : Studentlitteratur.
Hardin, G (1968). The Tragedy of the Commons. Science 162:1243-1248
Lindström, D. (2004). Den forntid i Sverige: En introduktion. Natur och kultur. Senaste upplagan
Löfstedt, M. (2011) Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Studentlitteratur.
Mikkelsen, R., Mikkelsen, R. & Sætre, P.J. (2015). Geografididaktikk for klasserommet: en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 3. utg., Högskoleförlaget.
Odenstad, C. (2014) Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan. Gleerups.
Björneloo, I. (2011). Hållbar utveckling - att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Stockholm: Liber.
Ekman, J. & Pilo, L. (2012). Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber.
Skolverket, SO kurplan och kommentarmaterial. Hämtas från Skolverkets webbplats. (http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/samhallsorienterande-amnen)
Strid, J. & Weibull, L. (2011) Fyra perspektiv på religion i Sverige (utdrag ur SOM-undersökningen) (nedladdningsbar).

Artiklar kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0008RapportU G VG *4.00ObligatoriskV16
0010Tentamen historiaU G VG *2.00ObligatoriskV16
0011Tentamen geografiU G VG *2.00ObligatoriskV16
0012Tentamen samhällskunskapU G VG *2.00ObligatoriskV16
0013Tentamen religionU G VG *2.00ObligatoriskV16
0018Seminarier och inlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04