KURSPLAN

Lokalsamhället, miljö, kultur och teknik 15 högskolepoäng

The local community, environment, culture and technology
Grundnivå, H0035N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c. Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6b). Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs:
 • kunna förklara hur och varför andra och mer avlägsna samhällen är uppbyggda och kan fungera annorlunda, med utgångspunkt i hembygdens geografiska, sociala och historiska förutsättningar,
 • kunna ge flera exempel på hur mänskliga aktiviteter på skilda platser och under skilda tider påverkat människans samhällen och den   omgivande miljön,
 • på ett grundläggande plan, kunna förklara hur teknik och teknisk förändring samspelar med samhällelig förändring,
 • kunna använda kunskaper från samhällsorienterande ämnesområden för att kritiskt granska,värdera och ta ställning till frågor som relaterar till en långsiktig ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling,
 • kunna använda lärandeteorier och resultat av ämnesdidaktisk forskning för att utveckla undervisning i de samhällsorienterande ämnena,
 •  kunna bedöma elevers kunskaper i samhällsorienterande ämnen i relation till skolans styrdokument och kursplanen.

Kursinnehåll
Samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv på:
 • Människans ursprung, förflyttningar och försörjning som jägare och samlare, i jordbrukssamhället, industrisamhället och informationssamhället.
 • Lokalsamhällets organisation samt geografiska, socioekonomiska, kulturella, religiösa och historiska bakgrund.
 • Människans försörjning ur såväl ett lokalt - globalt som historiskt perspektiv, samt resursers ursprung, tillgänglighet, och fördelning. Demokratiska och etiska perspektiv på samhällsutveckling och naturresursutnyttjande. Grundläggande kartografi och ortsgeografi, befolkningsfrågor och demografi.
 • Demokrati, etnicitet, genusfrågor samt folkhälsofrågor kopplade till normer och regelverk. Teknisk förändring och dess sociala konsekvenser. Nationella och internationella konventioner. Religioners betydelse för människors tänkande, världsbild och handlingar.
 • Teorier om lärande, kunskap och kunskapsbedömning med relevans för kunskapsområdet.

Genomförande
Kursen ges på halvfart och delas in i tre huvudsakliga moment med kopplad examination.
Moment 1. Att leva i närområdet/ att undersöka verkligheten.
Moment 2. Grundläggande teoretiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena.
Moment 3. De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Inom ramen för kursen ges föreläsningar och seminarier som behandlar centrala inslag.

Examination
Kursen examineras via en rapport (moment 1, 4 hp), fyra tentamen (moment 2, 8 hp)  samt deltagande vid seminarier och till dessa kopplade inlämningsuppgifter (moment 3, 3 hp). För att få kursen godkänd krävs G på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs VG på mer än hälften av kurspoängen. Skriftliga tentamen examinerar studentens grundläggande teoretiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena (Historia, Geografi, Religionskunskap samt Samhällskunskap) Seminarierna (moment 3) examinerar studentens förmåga att individuellt och i grupp använda olika lärandeverktyg relevanta för kunskapsområdet. Dessutom examineras studentens förmåga att i relation till skolans styrdokument och kursplanemål kunna bedöma elevers kunskaper i samhällsorienterande ämnen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adler, M. H. (2014) Historieundervisnings byggstenar: grundläggande pedagogic och ämnesdidaktik. Liber.
Andersson, D., Sander, Å. (red) (2009) Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring / Lund : Studentlitteratur.
Hardin, G (1968). The Tragedy of the Commons. Science 162:1243-1248
Lindström, D. (2004). Den forntid i Sverige: En introduktion. Natur och kultur. Senaste upplagan
Löfstedt, M. (2011) Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Studentlitteratur.
Mikkelsen, R., Mikkelsen, R. & Sætre, P.J. (2015). Geografididaktikk for klasserommet: en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 3. utg., Högskoleförlaget.
Odenstad, C. (2014) Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan. Gleerups.
Björneloo, I. (2011). Hållbar utveckling - att undervisa utifrån helheter och sammanhang. Stockholm: Liber.
Ekman, J. & Pilo, L. (2012). Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber.
Skolverket, SO kurplan och kommentarmaterial. Hämtas från Skolverkets webbplats. (http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/samhallsorienterande-amnen)
Strid, J. & Weibull, L. (2011) Fyra perspektiv på religion i Sverige (utdrag ur SOM-undersökningen) (nedladdningsbar).

Artiklar kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0008RapportU G VG *4.00ObligatoriskV16
0010Tentamen historiaU G VG *2.00ObligatoriskV16
0011Tentamen geografiU G VG *2.00ObligatoriskV16
0012Tentamen samhällskunskapU G VG *2.00ObligatoriskV16
0013Tentamen religionU G VG *2.00ObligatoriskV16
0018Seminarier och inlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.